Türkiye Ekonomisi İKT402U Dersi Bahar Ara Testi

1-Dünya Bankası’nın yaptığı sınıflandırmaya göre Türkiye hangi gelir grubundaki ülkeler arasında yer almaktadır?
A) Düşük gelir grubu
B) Yüksek gelir grubu
C) Üst-orta gelir grubu
D) Gelişmekte olan ülkeler grubu
E) Yükselen piyasalar
2-Türkiye ekonomisi için yüzde paylar göstergesinin (P80/P20) artması ne anlama gelir?
A) Nüfus artış hızı azalmaktadır.
B) Bölgesel gelir eşitsizliği azalmaktadır.
C) Kişi başı gelir artmaktadır.
D) Gelir eşitsizliği artmaktadır.
E) Yoksulluk azalmaktadır.
3-Türkiye ekonomisi için 2012 yılı GSYH Deflatörü neyi göstermektedir?
A) Büyüme hızı
B) Cari açık
C) Nominal GSYH
D) ReelGSYH
E) Enflasyon
4-Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kamu gelirleri ile kamu harcamaları arasındaki farkın maksimum (en yüksek) olduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1945
B) 1960
C) 1980
D) 1994
E) 2001
5-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte yürürlüğe giren yeni ekonomik sınıflandırmaya göre 2011 Türkiye bütçesinde kamu harcamalarından en yüksek payı alan harcama kalemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cari transferler
B) Sermaye giderleri
C) Personel giderleri
D) Faiz giderleri
E) Borç verme
6-Aşağıdakilerden hangisi AB Ortak Tarım Politikasının amaçlarından biridir?
A) Tarıma dayalı ekonomik bir yapı oluşturmak
B) Tarım ürünleri ihracatını azaltmak
C) Üretim standartlarını ve tarım teknolojisini geliştirmek
D) Tarımsal üretimi devlet eliyle gerçekleşti rmek
E) Köyden kente göçün önüne geçmek
7-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de tarım sektörüne ilişkin kurulmuş bir kurum değildir?
A) TİGEM
B) FAO
C) TMO
D) EBK
E) ÇAYKUR
8-Aşağıdakilerden hangisi tarımsal faaliyetlere bakış açısının değişmesinde etkili olmamıştır?
A) Dünya nüfusunun zamanla köyden kente göç etmesi
B) Yaşam beklentisinin artması
C) Dünya nüfusunun hızla yaşlanması
D) Refah seviyesinin pek çok bölgede yükselmesi
E) Tarım alanlarının genişlemesi
9-Türkiye’nin su kaynakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Türkiye kullanılabilir su açısından zengin bir ülkedir.
B) Akarsular düzensiz akışa sahiptir.
C) Akarsular nehir taşımacılığına uygun değildir.
D) Akarsular, kuvvetli eğimleri ve gömük yataklarıyla hidroelektrik potansiyeline sahiptir.
E) Türkiye durgun sular açısından zengin bir ülkedir.
10-1942 yılında İngiltere’de hazırlanan ve yoksulluğu çağdaş toplumun yüzkarası ilan eden belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beveridge Raporu
B) Magna Carta
C) İnsan Hakları Bildirgesi
D) Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Raporu
E) Vatandaşlık Hakları Raporu
11-Türkiye’de nüfusun eğitim özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Okuryazar olmayan nüfusun büyük bölümünü kadınlar oluşturur.
B) Türkiye’de eğitim ile bu sektörün çıktılarını kullanacak sektörler ve bakanlıklar arasında tam bir eşgüdüm yoktur.
C) 2009 yılında yetişkin nüfusun yalnız yüzde 13’ü yükseköğretim mezunudur.
D) 1927 nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusun yaklaşık %75’i okur yazardır.
E) 2011 yılı verilerine göre, yaklaşık 17 milyon kişi hiç okula gitmemiş ya da zorunlu eğitim süresini tamamlayamamıştır.
12-Isıl değerinin düşük olması sebebiyle Türkiye’de daha çok termik santrallerde kullanılan maden aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taş kömürü
B) Linyit
C) Bor
D) Doğal gaz
E) Petrol
13-2011 yılı İnsani Gelişme Endeksi’ne göre, Türkiye hangi sınıfta yer almaktadır?
A) Çok yüksek insani gelişme
B) Orta insani gelişme
C) Düşük insani gelişme
D) Yüksek insani gelişme
E) Çok düşük insani gelişme
14-TÜİK verilerine göre, 2009 yılında Türkiye’de yoksul fert oranı yüzde kaçtır?
A) 12
B) 18
C) 24
D) 28
E) 32
15-Türkiye’de 1923-1929 dönemindeki ekonomik yapı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Özel sektör eliyle piyasa koşullarında sanayileşme hamleleri yapılmıştır.
B) Vatan savunması eşittir iktisadi bağımsızlık, o da eşittir sanayileşme olarak görülmüştür.
C) Devlet hiçbir yatırım yapmamıştır.
D) Aşar vergisi kaldırılmıştır.
E) Teşvik-i Sanayi Kanunu yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmuştur.
16-Dünya Bankası verilerine göre Türkiye 2010 yılı itibariyle dünyanın kaçıncı büyük ekonomisidir?
A) 10.
B) 12.
C) 17.
D) 20.
E) 23.
17-Bireyin ödediği vergilerin bireyin gelirine oranına ne ad verilir?
A) Toplam vergi yükü
B) Saydam vergi yükü
C) Optimum vergi yükü
D) Bireysel vergi yükü
E) Kamusal vergi yükü
18-Türkiye’de, harcamayı yapan yönetim birimlerini esas alan kamu harcaması sınıflandırması aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşlevsel sınıflandırma
B) Fonksiyonel sınıflandırma
C) Ekonomik sınıflandırma
D) Planlı sınıflandırma
E) İdari sınıflandırma
19-Türkiye’deki kamu harcamaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kamu harcamalarının GSYH’ya oranı genel olarak artma eğilimindedir.
B) Devletçi politikalar kamu harcamalarının giderek azalmasına neden olmuştur.
C) 1990’lı yıllarda kamu harcamaları ile kamu gelirleri arasındaki fark giderek azalmıştır.
D) Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ile birlikte kamu harcamaları ile kamu gelirleri arasındaki fark önceki dönemlerin aksine artmıştır.
E) II. Dünya Savaşı döneminde kamu harcamalarının GSYH’ya oranı genelde artmıştır.
20-Aşağıdakilerden hangisi tarım sektörünün işlevlerinden biri değildir?
A) İnsanların besin gereksinmelerini sağlamak
B) Çevre sağlığı ve toplumun ruhsal dengesini sağlamak
C) Sanayi sektörüne hammadde sağlamak
D) Tarım dışı sektörlerde üretilen mal ve hizmetlere olan talebi azaltmak
E) Tarım dışı sektörlere istihdam sağlamak

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.