Türkiyenin Toplumsal Yapısı -2

  1-Aşağıdakilerden hangisi 1985 ve sonrası Türk sosyoloji yazınında toplumsal yapı üzerine çalışma yapan başlıcaaraştırmacılardan biri değildir?
  A) Emre Kongar
  B) Birsen Gökçe
  C) Mehmet Ecevit
  D) Aytül Kasapoğlu
  E) Ziya Gökalp
  2-Kültürile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Toplumsal bir üründür.
  B) Semboliktir.
  C) Topluma katılan her yeni üye kültürü öğrenerek geliştirir.
  D) Olduğu gibi kabul edilmez.
  E) Öğrenilmiş davranışlardan oluşur.
  3-Büyük ölçekli sermaye, mülk ve rant sahiplerinden oluşan ve burjuvazi olarak anılan toplumsal sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Orta sınıf
  B) Alt sınıf
  C) Eski orta sınıf
  D) Yeni orta sınıf
  E) Üst sınıf
  4-Üç kişiden oluşan gruba ne ad verilir?
  A) Ekip
  B) Üçüncül grup
  C) Triad
  D) Diad
  E) Takım
  5-Çatışma kuramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) En bilinen çatışma yaklaşımı Marksist yaklaşımdır.
  B) Çatışma kuramcılarına göre insan toplumları, düzenli ve sistemli bir biçimde var olan, paylaşılan değer, inanç ve çıkarlardan oluşmuş düzenli bir yapıya sahiptir.
  C) Çatışma, toplumsal yapının oluşumu, birleşimi ve korunması açısından araç olabilecek bir süreçtir.
  D) Çatışma, grup içi ve gruplar arası sınırların belirlenmesi ve korunmasını olanaklı kılar.
  E) Çatışma kuramcılarına göre belirli bir grup başa geçince kendi politik, ekonomik ve sosyal politikalarını bir diğer grubun zararına olacakşekilde uygulamaya koyabilir.
  6-Beşeri alandaki kültür aşağıdakilerden hangisinin ürünüdür?
  A) Tarım
  B) Güzel sanatlar
  C) Eğitim süreci
  D) Uygarlıklar
  E) Yetiştirme
  7-I.Toplulukçu değer ve normlar egemendir.
  II.Kadınsı değerler biraz daha ön plandadır.
  III.Güç mesafesi fazladır.
  IV.Belirsizlikten kaçınma eğilimi fazladır.
  Yukarıdaki lerden hangileriTürkiye’de kültür bağlamının incelenmesi sonucunda elde edilen bulgulardandır?

  A) I ve II
  B) III ve IV
  C) I, II ve III
  D) I, III ve IV
  E) I, II, III ve IV
  8-Kültürel yayılma süreciyle gelen maddi ve manevi ögelerle, başka kültürlerden birey ve grupların, belli bir kültürel etkileşime girmesi ve karşılıklı etkileşim sonucunda her ikisinin de değişmesine ne ad verilir?
  A) Kültür şoku
  B) Kültürel yayılma
  C) Kültürleşme
  D) Kültür yozlaşması
  E) Zorla kültürlenme
  9-Diller arasındaki gerçek ayrımın seslerde ve göstergelerde değil, dünya görüşleri arasındaki ayrım olduğunu belirten kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sapir
  B) Humbolt
  C) Turner
  D) Cohen
  E) Cassirer
  10-Gerçekliğin doğası hakkında ileri sürülen iddialara ne ad verilir?
  A) İnanç
  B) Değer
  C) Sembol
  D) Norm
  E) Dil
  11-Talcott Parsons’a göre aşağıdakilerden hangisi ailenin temelfonksiyonlarından biridir?
  A) Çocukların birincil sosyalizasyonu
  B) Cinselfonksiyonu
  C) Yeniden üretimfonksiyonu
  D) Ekonomikfonksiyonu
  E) Eğitimfonksiyonu
  12-Türkiye’de en fazlasayıda kişinin ikamet ettiği il aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Adana
  B) İstanbul
  C) İzmir
  D) Bursa
  E) Ankara
  13-Aşağıdakilerden hangisi aileye eleştirel yaklaşımlardan biri değildir?
  A) Aile üyelerinin birbirlerine olan beklentileri ve talepleri çok fazla olduğu için çatışma kaçınılmazdır.
  B) Aileler insan kişilikleri üreten fabrikalardır.
  C) Aile içerisinde bireylerin özgürlükleri kısıtlanır.
  D) Aile, bireyleri sınırlayıcı olan rollerde uzmanlaştırır.
  E) Çiftler arasında çözülmemiş çatışmaların ve gerilimlerin düşmanlığı çocuğa yansır.
  14-Türkiye’de cinsiyete göre ilkevlenme yaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) 35 yaş üstünde, kadınların evlenme oranı erkeklerden yüksektir.
  B) 18 yaş altında, kadınların evlenme oranı erkeklerden düşüktür.
  C) 25-29 yaş arasında, erkeklerin evlenme oranı kadınlardan düşüktür.
  D) Evlilikleren çok18-24 yaş arası kadın ve erkekler arasında yapılmaktadır.
  E) 30-34 yaş arasında, kadınların evlenme oranı erkeklerden yüksektir.
  15-Nadide Karkıner’e göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye tarımındaki yapısal ilişkilerden biri değildir?
  A) Küçük köylü mülkiyeti
  B) Küçük meta üreticiliği
  C) Ataerkil geniş aile
  D) Ücretsiz hane emeği
  E) Erkeğin uzun dönemli mevsimlik işçiliği
  16-Eğitim kurumunun işlevinin, toplumsal sürekliliğin sağlanması için gerekli norm ve değerlerin aktarılması olduğunu ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İşlevselci Yaklaşım
  B) Çatışmacı Yaklaşım
  C) Marksist Yaklaşım
  D) Eleştirel Yaklaşım
  E) İktisadi Yaklaşım
  17-Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında verilen düzenli eğitime ne ad verilir?
  A) Yaygın eğitim
  B) Uzaktan eğitim
  C) Halk eğitimi
  D) Örgün eğitim
  E) Çıraklık eğitimi
  18-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki eğitim sisteminin temelsorunlarından biri değildir?
  A) Fiziksel altyapı ve donanım
  B) Okullaşma düzeyinin düşüklüğü
  C) Finansman yetersizliği
  D) Ders kitaplarının ezberci niteliği
  E) Okul ve öğretmen fazlalığı
  19-Türkiye’demektep-medrese şeklindeki ikili yapıya son veren kanun aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
  B) Köy Enstitüleri Kanunu
  C) Maarif Kanunu
  D) Şehremaneti Kanunu
  E) Nizam-ı Cedid Kanunu
  20-I.Darülfünun
  II.İdadiye
  III.Sultaniye
  Yukarıdaki lerden hangileri Osmanlı Devleti’ndeki Avrupa tipi laik okullar arasında yer alır?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.