Ücretsiz İzin Nedir ? Ücretsiz İzin Nasıl Alınır ?

23.05.2021
Ücretsiz İzin Nedir ? Ücretsiz İzin  Nasıl Alınır ?

Ücretsiz İzin Nedir? Şartları Nelerdir?

Ücretsiz izin her çalışanın alabileceği bir izin türüdür. Bilindiği üzere çalışanlar ücretli ve ücretsiz olmak üzere izin kullanabilir. Bu iki izin türünün de farklı şartları bulunur. Ücretsiz izin işveren tarafından işçilere verilir. Verilen bu izin süresince çalışanlara işveren hiç bir şekilde maaş ödemesi yapmaz. Ücretsiz izin alan çalışanlar, belirlenen süre zarfında herhangi bir ödeme alamaz. Bir çalışanın ücretsiz izne çıkması için bazı şartlar bulunur.

Ücretsiz izne çıkmanın şartları, tüm çalışanları kapsar. Hiç bir çalışan ayırt edilmeden ücretsiz izin prosedürleri geçerlidir. İşveren işçilere ücretsiz izin teklif edebilir. Fakat bu izin taleplerini mutlaka yazılı olarak işçilere yapması gerekir.

Memurlara, Kanunlarda gösterilen mazeretlerinden dolayı görevinden ayrı bulunduğu ve bu süre içinde aylığını ve diğer haklarını alamadığı, memurun isteği ve bağlı bulunduğu kurum amirinin onayı ile kullanılan veya takdir halinde amirin uygun görmesi üzerine kullanılan bir izin türüdür.

Memurlar ücretsiz izin ne kadar alabilir? Memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirlenen hallerde ücretsiz izin kullanarak bir süreliğine çalışmama haklarını kullanabiliyorlar.

KİMLER ÜCRETSİZ İZİN KULLANABİLİR?

-Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.

-Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

-Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.

-Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.

-Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

-Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.

-Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.”

ÜCRETSİZ İZİN İÇİN KARŞILIKLI RIZA GEREKİR Mİ?

657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin 1. fıkrasında “izin verilebilir.” denilmesi idarenin takdir hakkı olduğu anlamına gelir. İdare iznin gereklerine ve sebeplerine aykırı hareket edilmesi halinde durumu idari yargıya götürülebilir. Ancak doğum sebebiyle alınan izinler istisnadır, rıza gerekmez.

HASTA YAKINLAR SEBEBİYLE ÜCRETSİZ İZİN ALINABİLİR Mİ?

  1. Maddede; “Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.” denmektedir. Burada kastedilen yakınlar; ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerdir.

MEMURLAR KAÇ DEFA ÜCRETSİZ İZİN KULLANABİLİR?

Memurlar, memuriyeti süresince her olay ve her kişi için belirlenen azami süre kadar izin kullanabilir

Memur en az kaç gün ücretsiz izin alabilir?
5 Yıllık Hizmet süresini tamamlayan memurun toplam aylıksız izin süresi 1 yıl olup memur bu izni memuriyet hayatı boyunca en fazla iki parça halinde ve her halükarda toplam izin süresi 1 yılı geçmeyecek şekilde kullanabilir.Konuyu örnekle açıklamak gerekirse memur 3 ay aylıksız izin aldıktan sonra daha sonra 9 ay daha kullabilir.


Özel Sektörde Ücretsiz İzin Hakkı Ne Zaman Doğar?

Bir işçinin ücretsiz bir izin alabilmesi için bazı durumların oluşması gerekiyor. Bu durumlar dışında ücretsiz izin tamamen işveren onayıyla gerçekleşen bir durumdur. Bazı durumlarda işveren işçiye ücretsiz izin talebi yapabilir. Fakat işçi bu teklifi kabul etmediği sürece, işveren işçiyi ücretsiz izne kanun gereği çıkaramaz.

Özel sektörde çalışan işçiler belirli durumların oluşmasıyla ücretsiz izne çıkabilir. Bu durumlar işçiler tarafından merak edilen durumlar arasında yer alıyor. Hangi durumlarda izne çıkabileceği veya kaç gün çıkabileceği merak ediliyor. Özel sektörde çalışan işçiler sadece şu durumlarda ücretsiz izne çıkabilir;
● Doğum izni (Rapor süresi bittikten sonra talep edildiği taktirde 6 ay ücretsiz izin yapılabilir)
● Yol izni

Ücretsiz izin sigorta primi ödenir mi?

Ücretsiz İzne Çıkan İşçinin Sigortası Ödenir mi? Ücretsiz izne çıkan işçi 10 güne kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam eder. Ayrıca ücretsiz izinli gün için işveren SGK primi ödemeyecektir. Bu süre zarfında işçinin başka bir işyerinde çalışması mümkün olamaz.

Ücretsiz izin maaştan kesilir mı?
Ücretli izin ile ücretsiz izin arasındaki en önemli fark, işçinin ücretli izinde çalışmadığı sürede maaşını normal şekilde almasıyken ücretsiz izinde çalışana herhangi bir ücret ödenmemesidir. Ücretli izin almış olan bir işçi izinli olduğu süre zarfından çalışmıyor olsa dahi maaşını düzenli şekilde almaya devam eder.

You cannot copy content of this page