Uluslararası Örgütler ULİ302U -1

1-Schuman Deklarasyonu aşağıdaki örgütlerden hangisinin gelişim süreciyle ilgilidir?
A) NATO
B) Avrupa Konseyi
C) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
D) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
E) Şangay İşbirliği Örgütü
2-Ernest B. Haas, Avrupa bütünleşmesine ilişkin görüşlerini aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklamıştır?
A) İttifaklar
B) Hükümetlerarasıcılık
C) Tırmanma
D) Uluslarüstülük
E) Güvenlik ikilemi
3-1920 yılında kurulan, özellikle güvenlik alanında ve evrensel barışın korunmasıyla ilgili devrimci bir gelişme yaratan uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) NATO
B) Avrupa Konseyi
C) Milletler Cemiyeti
D) Avrupa Birliği
E) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
4-Avrupa Birliği’nde yapısal değişime yol açan Lizbon Antlaşması hangi yıl yürürlüğe girmiştir?
A) 1987
B) 1993
C) 1999
D) 2000
E) 2009
5-Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun kurucu ülkeleri arasında yer almaz?
A) Fransa
B) Almanya
C) Hollanda
D) İrlanda
E) Belçika
6-Aşağıdakilerden hangisi BM’nin amaçlarından biri değildir?
A) Uluslararası barışın ve güvenliğin korunması
B) Yeni devletlerin kurulması
C) Devletler arasında işbirliğinin artırılması
D) Self-determinasyon hakkına saygılı dostça ilişkiler geliştirilmesi
E) İnsan haklarının korunması
7-Aşağıdakilerden hangisi BM bünyesinde yapılan insan hakları sözleşmelerinden biri değildir?
A) 1950 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
B) 1979 Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi
C) 1984 İşkence ve Diğer İnsanlık Dışı Muamelenin Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi
D) 1989 Çocuk Hakları Sözleşmesi
E) 2006 Engellilerin Hakları Sözleşmesi
8-BM Antlaşması’nın 51. maddesinde söz edilen meşru savunma hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Saldırıya uğrayan her devletin doğal olarak sahip olduğu bir haktır.
B) Saldırıya uğrayan devlet bu hakkını başka devletlerle birlikte kullanabilir.
C) BM Güvenlik Konseyi’nin gerekli önlemleri almasıyla saldırıya uğrayan devlet kuvvet kullanımını artırır.
D) Devlet bu hakkını kullandığını Güvenlik Konseyi’ne haber vermek zorundadır.
E) Güvenlik Konseyi gerekli önlemleri aldığı zaman devlet hakkın kullanılmasına son vermek zorundadır.
9-BM Güvenlik Konseyi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) ABD, İngiltere, Almanya, Rusya ve Fransa sürekli (daimi) üyelerdir.
B) Sürekli (daimi) üyelerden biri oylamaya katılmazsa bu durum veto olarak değerlendirilir.
C) Üye sayısı 15’tir.
D) Kararlar oybirliği ile alınır.
E) Geçici üyeler Konsey’in kendisi tarafından seçilir.
10-Aşağıdakilerden hangisi NATO’nun kurucu üyelerinden biri değildir?
A) Kanada
B) Hollanda
C) Belçika
D) Fransa
E) Almanya
11-NATO’nun en yetkili karar organı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genel Sekreterlik
B) Nükleer Planlama Grubu
C) Müttefik Harekât Komutanlığı
D) Parlamenterler Asamblesi
E) Kuzey Atlantik Konseyi
12-Aşağıdakilerden hangisi Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün işbirliğine özellikle önem verdiği iki örgütten biridir?
A) Şanghay İşbirliği Örgütü
B) Uluslararası Para Fonu
C) Dünya Bankası
D) Avrupa Birliği
E) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
13-Almanya’nın dört işgal bölgesine ayrılması kararı aşağıdaki konferansların hangisinde alınmıştır?
A) Dumbarton Oaks Konferansı
B) San Francisco Konferansı
C) Münih Konferansı
D) Yalta Konferansı
E) Bretton Woods Konferansı
14-Rogers Planı aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Kore Savaşı’nın sonlandırılmasıyla
B) Irak’taki Amerikan askerlerinin çekilmesiyle
C) Afganistan’a NATO gücü konuşlandırılmasıyla
D) Bosna Savaşı’nda Sırplara yaptırım uygulanmasıyla
E) Yunanistan’ın NATO’nun askeri kanadına dönüşüyle
15-Rusya’nın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ile güvenliğini sağlamayı hedeflediği bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baltıklar
B) Yakın çevre
C) Kırım
D) Kafkaslar
E) Uzakdoğu
16-Aşağıdakilerden hangisi Berlin Duvarı’nın yıkılışı sonrasında IMF’nin politik önceliği haline gelmiştir?
A) Geçiş ekonomileri
B) Kalkınma yardımları
C) Serbest ticaretin gelişmesi
D) Gelir eşitsizliklerinin azalması
E) Yoksullukla mücadele
17-Uluslararası yatırımların karşılaştığı uyuşmazlıklarda çözüm organı olma işlevi aşağıdaki Dünya Bankası Grubu kuruluşlarından hangisi tarafından yerine getirilmektedir?
A) Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası Merkez
B) Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası
C) Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı
D) Uluslararası Finans Kurumu
E) Uluslararası Kalkınma Birliği
18-Dünya Bankası Grubu içinde en yoksul ülkelere yönelik faaliyet gösteren kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası Merkez
B) Uluslararası Kalkınma Birliği
C) Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası
D) Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı
E) Uluslararası Finans Kurumu
19-II. Dünya Savaşı sonrasında Marshall Yardımlarının koordinasyonunu yürütmek amacıyla kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası
B) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
C) Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü
D) Avrupa Ekonomik Topluluğu
E) Uluslararası Kalkınma Birliği
20-Dünya Bankası ve IMF toplam sermayesi içinde en fazla paya sahip olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çin
B) ABD
C) Almanya
D) Rusya
E) Japonya

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.