Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku HUK207U Dersi Güz Dönem Sonu Testi

1-Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na yükseköğretim kurumlarının hukuk dalında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Cumhurbaşkanınca seçilen üye sayısı kaçtır?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
2-Aşağıdakilerden hangisi ‘‘mahkemelerin bağımsızlığı’’ ilkesi ile ilgili teminatlardan biri değildir ?
A) Hâkimler görevlerinde bağımsızdır.
B) Mahkemelere emir ve talimat verilemez.
C) İdare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır.
D) Hâkimler kanunlarda belirtilenler dışında başka görev alamazlar.
E) Hâkimler azlolunamaz.
3-Asliye ticaret mahkemesi kurulmamış yerlerde ticaret mahkemesinin görev alanına giren iş ve davalara aşağıdaki mahkemelerden hangisi bakar?
A) Sulh hukuk mahkemesi
B) İş mahkemesi
C) Tüketici mahkemesi
D) Kadastro mahkemesi
E) Asliye hukuk mahkemesi
4-Tüketici mahkemeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tek hâkimlidirler.
B) İlk derece mahkemelerindendir.
C) Tüketiciler, tüketici örgütleri ve Bakanlık davacı sıfatına sahip olabilir.
D) Basit yargılama usulü uygulanır.
E) Açılacak davalar dava açma harcına tabidir.
5-Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve tekliflerini inceleme veya düşünce bildirme aşağıdaki Danıştay dairelerinden hangisinin görevidir?
A) 1. Daire
B) 2. Daire
C) 3. Daire
D) 4. Daire
E) 5. Daire
6-Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Danıştay tetkik hâkimliğine atanabilmek için meslekte hizmet verme süresi en az kaç yıldır?
A) 3
B) 5
C) 7
D) 8
E) 10
7-Aşağıdakilerden hangisi savaş zamanlarında askeri mahkemelerin bakacağı davalardan biri değildir?
A) Asker kişilerin işledikleri suçlara ait bütün davalar
B) Asker kişilerle birlikte suç işleyen sivil kişilere ait davalar
C) Savaş halinde devletin güvenliğine karşı işlenen suçlara ilişkin davalar
D) Savaşta esir edilenlerin işledikleri suçlara ait bütün davalar
E) Adliye mahkemelerinin bulunmadığı savaş bölgelerinde işlenmiş suçlara ait bütün davalar
8-Vergi ve benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ve Sayıştay kararları arasında doğan uyuşmazlıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sayıştay kararları esas alınır.
B) Uyuşmazlık Mahkemesi kararları esas alınır.
C) Yargıtay kararları esas alınır.
D) Danıştay kararları esas alınır.
E) Anayasa Mahkemesi kararları esas alınır.
9-Tüzel kişi adına tebligat yapılacak temsilci normal iş saatlerinde tebligat yapılacak yerde bulunmadığında tebligat memuru tarafından yerine getirilmesi gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tebliğ evrakı başka bir zaman temsilciye tebliğ edilmelidir.
B) Tebliğ evrakı posta yoluyla tebliğ edilmelidir.
C) Tebliğ evrakı ilanen tebliğ edilmelidir.
D) Tebligat o yerde bulunan memur ya da müstahdemlerden birine yapılır.
E) Tebliğ evrakı geri çekilmelidir.
10-Aşağıdakilerden hangisi kolluk kuvveti marifetiyle tebligat yapılabilecek öncelikli durumlardan biri değildir?
A) Diğer kanunlarda hüküm bulunması halinde
B) Gecikmesinde zarar doğabilecek işlerde
C) Aynı yerde bulunan ve tebligat çıkarmaya yetkili kurumlar arasında
D) Yargı mercilerinin takdiri halinde
E) Aynı yerde bulunan ve tebligat çıkarmaya yetkili kurumlarda çalışan kişilere
11-Aşağıdakilerden hangisi takip ettikleri davalarda makbuz karşılığında birbirlerine tebligat yapabilir?
A) Hâkimler
B) Savcılar
C) Yazı işleri müdürleri
D) Stajyerler
E) Avukatlar
12-Tebligat memuru tarafından tebliğ işlemini tespit eden belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tebliğ mazbatalı zarf
B) Tebliğ mazbatası
C) Davetiye
D) Makbuz
E) Tebliğ pusulası
13-Tebliğle işlemeye başlayan süre adli tatilde dolarsa yasal süre, tatilin bittiği günden itibaren ne kadar uzar?
A) 5 gün
B) 10 gün
C) 15 gün
D) 1 hafta
E) 2 hafta
14-Muhatabın bilinen adreslerine tebligat yapılamayıp, adres kayıt sistemindeki adresine tebligat çıkarıldığında muhatabın buradaki adres kaydının gerçeği yansıtmaması durumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Tebligat yapılmamış sayılır.
B) Tebligat için yeni adres tespit edilmeye çalışılır.
C) Tebligatın yapılmış olmasının sonuçları doğar.
D) Tebligat ilanen yapılır.
E) Tebliğ evrakının yeniden düzenlenmesi gerekir.
15-Tebliğ yapılacak kimse imza atacak kadar yazı bilmiyorsa tebliğ edilecek evraka bastırılacak parmağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sol elinin işaret parmağı
B) Sağ elinin başparmağı
C) Sol elinin başparmağı
D) Sağ elinin işaret parmağı
E) Sağ elinin herhangi bir parmağı
16-Muhatabın veya yerine tebligat yapılacak kimsenin o sırada adreste bulunmaması halinde, tebliğ tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İhbarnamenin muhatap tarafından görüldüğü tarih
B) İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih
C) İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihi izleyen 7.gün
D) İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihi izleyen 10.gün
E) İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihi izleyen 15.gün
17-Aşağıdaki durumlardan hangisinde kural olarak ilanen tebligat yapılması gerekir?
A) Muhatabın adresinin meçhul olması
B) Muhatabın yurtdışında ikamet ediyor olması
C) Tebligatı çıkartan merciin ilanen tebligat kararı alması
D) Tebligatın acilen yapılmasının gerekmesi
E) Tebligatın belirli bir parasal tutarı aşıyor olması
18-Mahkeme kararının usulüne aykırı olarak tebliğ edildiği ve geç öğrendiğini beyan ederek, süresinden sonra kanun yoluna başvuran tarafın, kanun yolu süresini geçirdiği gerekçesi ile mahkemece bu talebinin reddedilmesine karşı kanun yoluna başvurabileceği süre kaç gündür?
A) 7
B) 10
C) 15
D) 20
E) 30
19-Aşağıdakilerden hangisi Tebligat Kanunu’nda düzenlenen özel suçlardan biri değildir?
A) Tebliğ edilen evrakı kaybetmek
B) Yanlış adres bildirilmesi
C) Kendisine yapılması gereken tebligatı almamak
D) Yalan beyan
E) Muhatap adına tebligat yapılan kimsenin tebligat evrakını muhataba vermemesi
20-Bir tebligatın usulsüzlüğü kural olarak aşağıdaki mercilerden hangisinde ileri sürülür?
A) İcra mahkemesinde
B) İcra dairesinde
C) Tebligatı çıkartan mercide
D) Genel görevli mahkemelerde
E) Muhatabın adresinde

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.