YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ

18.10.2021

YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ – TEST-1

Soru 1

İslam âlimleri tarafından “Milel ve Nihal” başlığı altında yazılan ilk eser kime aittir?


A) Şehristani
B) İbn Hazm
C) İbnü’n-Nedîm
D) Abdülkahir el-Bağdadi
E) Ebu’r-Reyhan el- Bîrûnî

Soru 2

Cayinler, aşağıdaki kavramlardan hangisine verdikleri anlam açısından diğer Hint kökenli dinlerden ayrılırlar?


A) Karma
B) Reenkarnasyon
C) Samsara
D) Mokşa
E) Civa

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi beş Budist emirden biri değildir?


A) Oruç tutmak
B) Yaşayan canlıları öldürmemek
C) Verilmeyen şeyi almaktan kaçınmak
D) Yalan söylemekten kaçınmak
E) Uyuşturuculardan uzak durmak

Soru 4

Taoizm’de Tanrı’yı ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


A) Te
B) Nihongi
C) Yin
D) Tao
E) Yang

Soru 5

Mecusiliğin günümüzde Hindistan’daki temsilcisi olan ve buradan dünyanın çeşitli ülkelerine göç ederek diyaspora yaşantısı süren kişilere ne ad verilir?


A) Yazatalar
B) Sihler
C) Caynistler
D) Parsiler
E) Maniheistler

Soru 6

Sâbiîler cemaat içerisinde ilmi ve otoritesiyle ayrıcalıklı yere sahip olan kimseleri aşağıdakilerden hangisi ile adlandırırlar?


A) Mandayye
B) Subbâ
C) Harrânî
D) Parsî
E) Nasurayye

Soru 7

İran ve Irak coğrafyasında günümüzde aşağıdaki dinlerden hangisi yaşamamaktadır?


A) Hıristiyanlık
B) Sâbiîlik
C) Mecusilik
D) Yahudilik
E) Budizm

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Mişna’nın bölümlerinden biri değildir?


A) Nezikin
B) Kodaşim
C) Tohorot
D) Naşim
E) Sanhedrin

Soru 9

Dört kaynak teorisini öne süren kişi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Spinoza
B) Richard Simon
C) Wellhausen
D) Jean Astruc
E) Kuenen

Soru 10

Yahudi dininin merkezinde aşağıdakilerden hangisi vardır?


A) Musa
B) İsrail
C) İbrahim
D) Tevrat
E) Yahova

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikteki günlük ibadetlerden biridir?


A) Minha
B) Şema
C) Amida
D) Haftara
E) Tosefta

Soru 12

Dirilmeyi kabul etmeyen Yahudi mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Peruşim
B) İsiyim
C) Sadukim
D) Karailik
E) Ortodoks Yahudilik

Soru 13

Kabalanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Tanahtan bir bölümdür.
B) Filistin’de bir şehir adıdır.
C) Yahudi mistik hareketidir.
D) Bir Yahudi kahramanın adıdır.
E) Bir kurban türüdür.

Soru 14

Kral I. Hirodes zamanında hapse atılan, mucizevi bir şekilde hapisten kurtulan, 57 yılında Roma’ya giden, orada 60 yılında Yeni Ahid kitapları içerisinde yer alan birinci ve ikinci mektuplarını yazan, 64 yılında ise imparator Neron’un emriyle baş aşağı çarmıha gerilerek öldürülen kişi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Pavlus
B) Petrus
C) Barnabas
D) Andreas
E) Markos

Soru 15

İsa’nın tek kişilikli ve iki tabiatlı olması durumunun karara bağlandığı ve İstanbul piskoposu Nestorius’un mahkûm edildiği konsil aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kadıköy konsili
B) I. İznik konsili
C) Efes konsili
D) I. İstanbul konsili
E) II. İstanbul konsili

Soru 16

Diğer İncillere göre farklı bir üslup ve içeriğe sahiptir. Örneğin, Hz. İsa’nın doğumunu anlatarak başlayacağına, onun başlangıçtan beri Tanrı’yla birlikte bulunmuş, beden alıp insanların arasında yaşamış Tanrı sözü olduğunu açıklamakla başlar. Daha az sayıda mucizeden söz edilir. Yukarıda bahsedilen İncil aşağıdakilerden hangisidir?


A) Matta
B) Markos
C) Luka
D) Rasullerin İşleri
E) Yuhanna

Soru 17

Melek Cebrail’in Meryem’e İsa’nın doğumunu müjdelediği günün anısına 25 Mart’ta kutlanan Hıristiyan bayramı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Annonciation
B) Ascension
C) Pentikost
D) Assomption
E) Paskalya

Soru 18

William Miller tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan ve felsefesi İsa’nın yakında geleceği anlayışı üzerine oturtulmuş olan yeni dini hareket aşağıdakilerden hangisidir?


A) Yahova şahitleri
B) Adventistler
C) Mormonlar
D) Baptistler
E) Metodistler

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subûtî sıfatlarından biri değildir?


A) Semi
B) Vahdaniyet
C) Tekvin
D) Kudret
E) Kelam

Soru 20

Müslümanlar, namaz kılarken sembolik olarak hangi olayı yeniden yaşamaktadırlar?


A) Hicret
B) Miraç
C) Yaratılış
D) Hesap
E) Kıyamet

TEST-2