Yeni İş, İşyeri Nasıl Kurulur ?

20.04.2021
Yeni İş, İşyeri Nasıl Kurulur ?

Diğer bir değişle Sıfırdan işyeri nasıl kurulur ?

Öncelikle bir iş yeri açmaya karar verdiniz, açacağınız yer hakkında karar verdiniz, açacağınız iş yerini netleştirdiniz, gidip dükkanı tutup pat diye iş yerini açamıyorsunuz, belirli prosedürleri var tabi ki her işte olduğu gibi.

Şimdi sıfırdan adım adım nasıl işyeri açılır gelin bakalım.

Kendi işinizin patronu olma hayali sizi günden güne cezbederken, atacağınız emin ve güvenli adımlar sizi hayalinize kavuşturacaktır. İş yeri açabilmek için belirli bir bütçenizin olması lazım, yani elinizde bir sermaye olması şart. Elinizde bulunan sermaye, tutacağınız dükkanın kirasını, dükkanın içerisini dolduracağınız malzemeleri karşılamalı.

Sermayesiz iş kurma hakkında bazı unsurlarda var tabi ki, bakınız.

Devlet destekli faizsiz hibe kredisi alabilirsiniz. KOSGEB olarak bilinen destek programına başvuru yapılabilir.

Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi tarafından verilen faizsiz krediden yararlanabilirsiniz.

Bankalarda iş yeri için düşük faiz oranlı kredi alarak iş yerini açabilirsiniz.

Sermaye konusu çözdükten sonra İyi bir muhasebeci ile konuşmanız ve muhasebe işlemlerini halletmenizi gerekir.

İş yeri için vergi dairesine başvurup iş yerini kayıt ettirmeniz gerekir. Ayrıca Belediyeye başvurmak gerekir.

Sizin için şu adımlar en önemli adımlardır

İş planı, Akıl hocası, İş eğitimi ve desteği, Lokasyon, Mali destek, İşletme ruhsatı ve izinler, Hukuki yapı ve Personel

Vergi dairesinden istenen belgeler

Belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır.

İşe Başlama Bildirim Formu doldurulur.
Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
İşe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküsü
İkametgah İlmühaberi
İşe Başlama Formu
Nüfus Cüzdanı Örneği

Belediyeden istenen belgeler

10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edilecek olan durumuna uygun beyan formunun doldurulması gerekmektedir.

Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlükleri ile Esnaf ve Sanatkârlar Odalarına yapılacak başvurularda:

Vergi levhası fotokopisi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
İkametgah belgesi (resimli)
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan ustalık belgesi veya satış elemanlığı belgesinin bir örneği.
Araç sahibi esnaflardan araç ruhsatlarının bir fotokopisi
Sicil ilan bedeli dekont örneği
Sicil harç bedeli dekont örneği

İşyerlerinde aranan genel şartlar

Madde 5- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri aşağıda belirtilen şartları taşımak zorundadır:

a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması,

b) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması,

Tapuda işyeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,

c) Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması,

d) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin görüşünün alınmış olması,

e) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,

f) Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış olması,

g) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması,

h) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden meyhane, bar, kahvehane, kıraathane, elektronik oyun merkezi ile açıkta alkollü içki satılan işyerlerinin okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,

ı) Sınaî, tıbbî ve radyoaktif atık üreten işyerlerinde bu atıkların toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi ve bertarafı konusunda gerekli tedbirlerin ve izinlerin alınmış olması,

j) Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması,

k) Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması.

Yetkili idareler, işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapacakları denetimlerde bu hususların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder.

You cannot copy content of this page