Danıştay bozma kararı verirse ne olur? İdari işlemin geri alınması nedir?Danıştay kararları geriye dönük işler mi?

24.06.2022
Danıştay bozma kararı verirse ne olur? İdari işlemin geri alınması nedir?Danıştay kararları geriye dönük işler mi?

Danıştay bozma kararı verirse ne olur? İdari işlemin geri alınması nedir?Danıştay kararları geriye dönük işler mi?

İdari işlemin geri alınması kısaca, hukuka aykırılığı temsil etmektedir. Bu aykırılık söz konusu olunca, idare yeni bir işlem yaparak eski işlemi ortadan kaldırır. Yani, bir önceki yapılan işlem hukuka aykırılık nedeniyle işlemin geri alınmasısağlanmış olur.

İptal Kararları geriye yürümekte ve böylece idari işlem baştan itibaren hiç yapılmamış sayılmaktadır. Açılan iptal davası sonucu Danıştay tarafından verilen iptal kararları önemli sonuçlar doğurmaktadır. İptal kararı ile idari işlemin hukuka aykırı olduğu tespit edilerek, idari işlem ortadan kaldırılır.

Bozma kararları Danıştay tarafından alt mahkemelerin verdiği kararların 2577 sayılı kanun 49. maddesine göre bozulabilmektedir. Bozma kararları, Danıştay tarafından alt mahkemelerin verdiği kararlar için uygulanmaktadır. Alt mahkemeler, bozma kararları üzerine ya ısrar kararı veyahutta bozma kararına aynen uyabilirler.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Kararın Bozulması” başlıklı 49. maddesinde;

  1. Temyiz incelemesi sonucunda Danıştay:
  2. Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,
  3. Hukuka aykırı karar verilmesi,
  4. Usul hükümlerine uyulmamış olması,

Sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozar.

  1. Temyiz incelemesi sonunda karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise kararın düzeltilerek onanmasına karar verilir.
  2. Kararın bozulması halinde dosya  Danıştay’ca karar veren mahkemeye gönderilir. Mahkeme, dosyayı diğer öncelikli işlere nazaran daha öncelikle inceler ve varsa gerekli tahkik işlemlerini tamamlayarak yeniden karar verir.
  3. Mahkeme bozmaya uymayarak eski kararında ısrar edebilir. Israr kararının ilgili tarafından temyizi halinde, dava konusuna göre Danıştay İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunca incelenir. Danıştay’ın ilgili dava dairesinin kararı uygun görülürse mahkemenin kararı bozulur; aksi halde onanır. Danıştay İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurulları kararlarına uyulması zorunludur.
  4. Kararın kısmen onaylanması ve kısmen bozulması hallerinde kesinleşen kısım Danıştay kararında belirtilir.
  5. Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davaların temyizen incelenmesinde de bu maddenin 4’üncü fıkrası hariç diğer fıkraları kıyasen uygulanır.

Aynı Kanunun “Temyiz ve İtiraz İstemlerinde Yürütmenin Durdurulması” başlıklı 52’nci maddesinin 4’ncü bendinde “kararların bozulmasının yürütmeyi kendiliğinden durduracağı” hükme bağlanmıştır.

You cannot copy content of this page