Hüseyin Avni paşa kimdir? Hüseyin Avni paşa mezarı, torunları mirası

05.03.2022
Hüseyin Avni paşa kimdir? Hüseyin Avni paşa mezarı, torunları mirası

Hüseyin Avni Abdülaziz saltanatında 15 Şubat 1874 – 26 Nisan 1875 tarihleri arasında bir yıl iki ay dokuz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Sultan Abdülaziz hana yapılan haal edilme girişimi sonrası yapılan toplantı sırasında toplantıyı basan Kolağası Çerkez Hasan bey tarafından öldürülmüştür.

Müezzinoğlu Ahmed Bey’in oğlu olan Hüseyin Avni Paşa, 1820 yılında Isparta’nın Gelendost ilçesinde doğdu. 15 yaşında İstanbul’a geldi. Burada bir süre medresede öğrenim gördü.

Sadrazam Fuad Paşa’nın himayesinde hızla yükseldi. Harbiye kumandanı ve Şûrâ-yı askerî reisi, 1863 yılında müşir (mareşal) rütbesiyle Birinci ordu Kumandanı ve Serasker oldu.

30 Mayıs 1876 tarihinde Abdülaziz Han’a karşı hazırladığı darbe planını Midhat ve Mütercim Rüşdi Paşa’ya açtı. Süleyman Paşa, padişahı bir suikastten korumak bahanesiyle 300 kadar Harbiye talebesi ile Suriye’den gelmiş olan ve Türkçe bilmeyen bazı Arap bölüklerini peşine takarak Dolmabahçe sarayını kuşattı. Arif Paşa da donanmayı sarayın önüne getirdi. Sultan Abdülaziz Han tahttan indirilerek Veliahd Murad Efendi, Sultan V Murad Han ünvanıyla tahta çıkarıldı.

Abdülaziz Han, Hüseyin Avni Paşa’nın emri ile eza ve cefa edilerek Topkapı Sarayı’na nakledildi. 2 Haziran 1876 günü ise Fer’iye Sarayı’na götürüldü. Hüseyin Avni Paşa ve Kayserili Ahmed Paşa’nın insiyatifine terk edilen sultan Abdülaziz Han, sıkıntılı günler geçirdi.

15 Haziran 1876 gecesi Midhat Paşa’nın konağında Hüseyin Avni Paşa dahil diğer paşalar toplanmışlardı. Sultan Abdülaziz Han’ın kayınbiraderi, 26 yaşındaki Erkan-ı harb kolağası Hasan Bey (Çerkez Hasan) sultanın intikamını almak için silahlandı. Midhat Paşa’nın konağına gitti. Resmi üniformalı olduğu için toplantı salonuna rahatça girdi. Serasker Hüseyin Avni Paşa’yı ve hariciye nazırı Raşid Paşa’yı vurarak öldürdü.

Hüseyin Avni Paşa’nın cenazesi ertesi günü Süleymaniye Camii haziresinde Ali Paşa’nın kabrinin ayakucuna defnedildi. Yaralı olarak yakalanan Çerkes Hasan Bey de ertesi gün Bayezid meydanında idam edildi.