Boş kira kontratı örneği indir? Kira sözleşmesi örneği word 2024? Tahliye taahhütnamesi örneği

28.11.2023
Boş kira kontratı örneği indir? Kira sözleşmesi örneği word 2024? Tahliye taahhütnamesi örneği

Boş kira kontratı örneği indir? Kiracı tahliye taahhütnamesi Word? Kiracı tahliye taahhütnamesi PDF? Boş kira kontratı örneği indir? Kira sözleşmesi örneği word 2024? Tahliye taahhütnamesi örneği? Soruları Arama motorlarında ve netbilge adresinde merak ile araştırılmaya devam ediyor. Bizlerde (netbilge.com) sizin için Boş kira kontratı örneği indir? Kiracı tahliye taahhütnamesi Word? Kiracı tahliye taahhütnamesi PDF? Boş kira kontratı örneği indir? Kira sözleşmesi örneği word 2024? Tahliye taahhütnamesi örneği? sorularının yanıtlarını araştırıp derledik, buyurun Net Bilge bilgiler sizlerle.

BOŞ KİRA KONTRATI ÖRNEĞİ

Daire(…………………….tapu dairesi
Mahallesi…………………………Mahallesi
Cadde/Sokağı………………….. Caddesi veya ……………………sokağı
NumarasıNo: …………. İç Kapı No:…………
Kiralanan Taşınmazın CinsiApartman
Kiralayan 
Kiralayanın T.C. Kimlik No 
Kiralayanın Adresi   
Kiracı 
Kiracının T.C. Kimlik No 
Kiracının Adresi 
Kire Sözleşmesi Başlangıç Tarihi 
Akdin Süresi 
Yıllık Kira Bedeli 
Aylık Kira Bedeli 
Kira Bedelinin Ödeme Şekli 
Kiralananın Kullanım ŞekliYalnızca mesken (konut) olarak
Kiralana Taşınmazın DurumuSağlam, tam ve kullanılmaya elverişlidir
Kiralanan Taşınmazla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar…………………..marka kombi, elektrik (endeks………………), su (endeks….……..) ve doğalgaz (endeks………..) sayaçları, su ve doğalgaz sayaçlarına ait kartlar veya …………………………………………………………… ……………………………………………………………………

İMZA İMZA İMZA

KİRA SÖZLEŞMESİ GENEL KOŞULLAR

1- Kiracı, kiralanan taşınmazı özenli bir şekilde işbu kira sözleşmesi kurallarına göre kullanmak zorundadır.
2- Kiracı, kiralanan taşınmazda veya çevrede oturan komşularına iyi niyet ve nezaket kuralları içerisinde davranmak zorundadır.
3-Kiracı, kiralanan taşınmazı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez veya devir ve temlik edemez.
4- Kiracı, kiraya verenin yazılı bir izni olmadığı müddetçe, kiralanan taşınmazda herhangi bir değişiklik yapamaz. Aksi durumda doğacak  zararı karşılamak zorundadır.
5- 3. kişilerin kiralanan taşınmaz üzerinde hak iddia etmeleri durumunda , kiracı, durumu derhal kiraya verene haber vermek zorundadır. 6-Kiracı, kiralanan taşınmazda yapılması gereken onarımları, derhal kiraya verene  bildirmek zorundadır. Aksi halde doğacak zarardan sorumludur.
7- Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiraya verene haber vermek zorundadır.
8-Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken iş veya işlere izin vermek zorundadır.
9-Kiracı, kiralanan taşınmazdaki onarımlara katlanmak ve kiralanan taşınmazdaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak veya yaptırmak ve giderlerini işbu kira sözleşmesi kurallarına göre karşılamak zorundadır.
10-Kiralanan taşınmazın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiraya verene, kullanımdan doğan vergi, resim veya harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.
11-Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralanan taşınmazı aldığı şekilde, işbu kira sözleşmesi kurallarına göre kiraya verene teslim etmek zorundadır. Ayrıca  kiralanan taşınmazla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanan taşınmaza teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiraya verene ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.
12-Kiralanan taşınmazın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. 13- Kiralanan taşınmazın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma veya eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.
14- Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralanan taşınmazın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.
15-Kiralana taşınmazın boşaltılması veya tahliyesi gerektiği hallerde, kiralanan taşınmaz taşınmazın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.
16- Kiracı, kendisi  veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, sözleşmeyi bozamaz ve kira indirim talebinde bulunamaz.
17-Kiracı, kiralana yaptığı faydalı veya lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiraya verene işbu kira sözleşmesi kurallarına göre teslim etmek zorundadır.
18-Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, uydu anteni veya kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.
19-İşbu kira sözleşmesinde yer almayan hususlar hakkında 6098 sayılı borçlar kanunu hükümleri geçerlidir

İMZA İMZA İMZA

ÖZEL KOŞULLAR
1-Kiralanan taşınmaz alt kiraya verilemez, ortak alınamaz; devir ve temlik edilemez.
2- Kiralanan taşınmaz, mesken dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.
3- Kiralanan taşınmazda, kiracı, eşi ve çocuklarının dışında kimse kalamaz.
4-Kira bedelleri,  her ayın beşinci günü akşamına kadar, kiralayanın …………… bankası, ………………… Şubesindeki …………………………… numaralı hesabına yatırılacaktır. 
5-Kiranın başka bir şubeden havale edilmesi halinde, aynı süre içinde hesapta olacak şekilde işlem yaptırılacak olup, aksi durumda temerrüt hükümleri uygulanacaktır.
6-Bir ayın kira parasının ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar işleyecek kira paralarının tümü muacceliyet kazanacaktır.
7- Kiralanan  taşınmazın kapıcı/kaloriferci, yakıt ve genel giderleri kiracı tarafından ödenecektir.
8- Kapılar, pencereler, sıhhî tesisat araçları sağlam, tam ve kullanılmaya elverişli olarak teslim edilmiştir. Kiracı, kiralanan taşınmazı özenle kullanacak; kiraya veren de gerekli onarımları, kiracının uyarısından itibaren on gün içinde -teknik olanaksızlar hariç-  yaptıracaktır.
9-Kiracı, elektrik aboneliğini kendi adına yaptıracak, sözleşme sonunda hesabı kestirerek, buna ilişkin makbuz fotokopisini kiraya verene verecektir. Kiracı, üç gün içinde, aile beyannamesini mahalle muhtarlığına verecektir.
10-Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklardan dolayı,…………………………………Mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkili olacaktır.
İşbu, on sekiz genel ve on özel koşuldan oluşan sözleşmeyi, hür iradelerimizle iki nüsha olarak imzaladık.
TARİH:…………………………

İMZA İMZA İMZA

Sizler için bizlerde en net bilginin adresi, Net Bilge olarak Boş kira kontratı örneği indir? Kiracı tahliye taahhütnamesi Word? Kiracı tahliye taahhütnamesi PDF? Boş kira kontratı örneği indir? Kira sözleşmesi örneği word 2024? Tahliye taahhütnamesi örneği? sorularını yanıtlamaya çalıştık. Bizi takip etmeye devam ediniz.

Tahliye Taahhütnamesi Örneği 2024

                                   TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

TAAHHÜT EDEN(KİRACI) ADI SOYADI (ÜNVANI): 

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN) ADI SOYADI: 

TAHLİYE EDİLECEK KİRALANAN TAŞINMAZIN AÇIK ADRESİ: 

TAHLİYE OLUNACAK TARİH: 

Halihazırda kiracı sıfatı ile kullandığım, Tapu kaydında; ……………………….. şeklinde kayıt edilmiş taşınmaz  …………….. ile anlaşılmış kira sözleşmesinin süresinin bitişi olan …………… tarihinde ve/veya ilgili kira sözleşmesinin  bir nedenle süresinden evvel sona ermesi halinde, sona erme tarihinden itibaren en geç 30 (OTUZ) gün içerisinde herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın, kayıtsız ve şartsız olarak 6098 numaralı Türk Borçlar Kanunu’nun 352/1 maddesi uyarınca boş ve sağlam bir şekilde taahhütnamede belirtilen tarihte taşınmazı tahliye ederek, taşınmazı mal sahibine eksiksiz teslim edeceğimi, adı geçen mal sahibinin gerek olması durumunda icrai işlemler konusundaki tüm masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim. İşbu taahhütname serbest irademle ………………. tarihinde imza altına alınmıştır. 

TAAHHÜT TARİHİ: 

TAAHHÜT EDEN:

İMZASI:

error: Content is protected !!