KPSS REHBERLİK NOTLARI

ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ

Öğrenci kişilik hizmetleri , öğrencilerin öğretim faaliyetlerinden etkili bir şekilde yararlanabilmeleri ve her yönüyle bir bütün olarak gelişebilmeleri için uygun bir ortam hazırlamak amacıyla sunulan hizmetlerin tümüdür. Burada birey ele alınırken Gestalt yaklaşım uygulanmaktadır.

Öğrenci kişilik hizmetleri 5 başlıkta toplanmaktadır. Şimdi bu başlıkları inceleyelim.

1) Sağlık Hizmetleri: Teşhis ve sevk, sağlıkla ilgili önlemler, sağlık eğitimi, ilaç sağlama, sağlık kontrolleri gibi faaliyetlerden oluşmaktadır. Buradaki amaç öğrencilerin sağlıklarını korumak ve olası sağlık sorunlarını önlemektir.

2) Sosyal Yardım Hizmetleri: Burs, barınma, yemek, maddi yardım sağlama, ulaşım hizmetleri, ek iş bulma gibi faaliyetlerden oluşmaktadır.

3) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri: Psikolojik danışma, oryantasyon, müşavirlik, bireyi tanıma, bilgi toplama ve yayma, araştırma ve değerlendirme, izleme ve değerlendirme, çevre ve aile ilişkileri, sevk gibi faaliyetlerden oluşmaktadır.

4) Özel Eğitim ve Yetiştirme: Başarısızlığı giderici önlemler alınması, öğrenme güçlüğü çekenlerin iyileştirilmesi, özel ilgi ve yeteneklerin geliştirilmesi gibi faaliyetlerden oluşmaktadır. Bu alana ihtiyaç duyulmasının sebebi öğrenci kapasitlerinin ve öğrenme hızlarının farklı olmasıdır.

5) Sosyal ve Kültürel Hizmetler: Öğrenci kişilik hizmetlerinin sonuncusu olan bu alan da boş zamanların değerlendirilmesi, spor faaliyetleri, çeşitli etkinlikleri planlama ve yürütme, adaptasyon, sosyalleşme gibi faaliyetlerden oluşmaktadır.

Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Özellikleri

– Çağdaş eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Çağdaş örgün eğitimin parçası olan öğrenci kişilik hizmetleri bireyin bir bütün olarak gelişimini sağlamaktadır. Çağdaş örgün eğitim demişken hemen açıklayalım.

Çağdaş örgün eğitim: Öğretim (Öğrenciye bilgi ve becerileri kazandırarak zihinsel güçleri geliştirme), Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Yönetim (Öğretim ve Öğrenci kişilik hizmetlerini yürütebilmesini sağlamak amacıyla gerekli araç gereç, personel, ve programları yürütmekle görevlidir.) gibi 3 alt başlıktan oluşur. Çağdaş örgün eğitimin amacı ortaya çıkmasını istediğimiz davranış değişikliğini oluşturmaktır. Yani bireyin tüm kapasitelerini kendisi ve toplum için en üst düzeyde geliştirmek çağdaş örgün eğitimin amacıdır.

– Öğretim ve yönetimden hariç ayrı bir plan ve anlayış gerektirmektedir.

– En üst düzeyde öğrenme ve gelişim sağlar.

– Sistemli ve sürekli bir hizmettir.

– Genelde sınıf öğretimi dışında sağlanan hizmetlerdir.

– Öğrencinin kişiliğinin toplumsal yanlarıyla beraber sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlar.


REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Rehberlik, bireyin kendini anlaması, problem çözme gücü kazanması, gerçekçi kararlar alması, kapasitesini yükseltmesi ve kendini gerçekleştirmesi için verilen yardımlardır.

Buradaki yardım kavramı, birey adına karar vermek, birey adına problem çözmek, tavsiye vermek, akıl öğretmek değildir.

Rehberliğin tanımlarına baktığımızda karşımıza ortak noktalar çıkmaktadır. Bütün tanımlardaki ortak noktalar:
•Uzman kişilerce veriliyor olması.
•Merkezde normal birey vardır.
•Çevreye uyum önemlidir.
•Seçim yapılabilmesi önemlidir.

Kişinin adına karar alınmaz.
•Bilimsel ve profesyonel bir yardımdır.
•Süreç içerisinde verilir.

Rehberlik bir ders değildir.
•Bireyin kendini tanımasına ve anlamasına yardım eder.
•Bireye dönüktür. Bireyin gizil güçlerini fark etmesini sağlar.
•Bireysel farklılıklar üzerine kurulmuştur.

Bireysel farklılıkları yok etmeye çalışmaz.
•Bireysel farklılıkları ortaya çıkarmaya çalışır. Kendini gerçekleştirme problemi vardır.

Genel bir özetle rehberlik, bireye dönük bilimsel ve profesyonel yardım etme sürecidir ve bireyin kendisini gerçekleştirmesine olanak sağlar.

Rehberlik Ne Değildir?
•Tek yönlü ve doğrudan bir hizmet değildir. Karşılıklı etkileşimi gerektirir.
•Öğrenci adına problem çözme işi değildir.
•Bireyin duygusal yanıyla ilgilenmez.
•Bir ders değildir.
•Disiplin görevi değildir. Yargılamaz, cezalandırmaz.
•Sadece sorunlu öğrencilere verilmez
•Akıl ve öğüt verme işi değildir.
•Sadece psikolojik danışmanlarca yürütülmez.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Arasındaki Farklar

Kpss , rehberlik ve psikolojik danışmanlığın birbiriyle karıştırıldığını bildiği için bunun üzerinde sıkça durmaktadır.
•Psikolojik danışmanlık rehberliğin özünü oluşturmaktadır.
•Rehberlik tamamen bilgi verme işi iken, psikolojik danışmanlık psikolojik etkileşim işidir.
•Rehberlikte gündem bellidir. Psikolojik danışmanlıkta gündem danışan ya da danışmacıyla belirlenir.
•Rehberliğin özünde normal bireyler vardır ve herkese dönüktür. Psikolojik danışmanlıkta daha çok sorunlu bireyler vardır.

* Ortak Yönleri:
•Her ikisi de uyum, plan, etkili karar için çalışır.
•Her ikisinin de nihai amacı kendini gerçekleştirmedir.

Şimdi de kpss eğitim bilimleri rehberlik dersine ait rehberliğin ilkeleri konusunu işleyelim.

Rehberliğin İlkeleri

Kpss kaynaklarında rehberliğin ilkeleri ile ilgili bir çok madde verilmiştir. Şimdi bu ilkeleri inceleyelim.
•Temelinde insan hak ve sorumlulukları vardır.
•Dıştan zorlamayla değil, işbirliğine dayanan bir anlayış vardır.
•Bir ders ya da kurs değil, gereksinim sonucunda alınan bir yardımdır.
•Öğrenciyi merkeze alır ve bireysel farklılıkları önemser.
•Gizlilik esastır. Yasal bir zorunluluk olmadıkça bu delinemez.
•Yararlanmak isteyen her bireye sunulur.
•Boylamsaldır.
•Her okulun ihtiyaç ve amacına göre uygulaması değişir. Bu yüzden rehberlik programları okullarda hazırlanır.

Hazırlanma Eylül, değerlendirme Mart ve Haziran, raporlandırma Temmuz ayında yapılır.
•Rehberlik planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde profesyonel düzeyde sunulmalıdır.
•Eğitimin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçasıdır.
•Kesinlikle birey adına karar vermez.

Rehberlik Anlayışı

Rehberlik anlayışının üç boyutu vardır.

1) Kavramsal Boyut: Rehberliğin temel ilke ve kavramlarını anlama boyutudur.

2) Tutumsal Boyut: Rehberlik görev ve sorumluluklarını kabul edilmesidir.

3) Sosyal Boyut: Bu ilke ve kavramların insan ilişkilerine yansımasıdır.

Rehberlik dersine ait bir sonraki konu Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi konusudur.


Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.