KPSS VATANDAŞLIK NOTLARI

23.09.2021
KPSS VATANDAŞLIK NOTLARI

VATANDAŞLIK 1

1) Sermayenin tamamı ya da bir kısmı devlete ait olan kuruluşlara ne denir?
KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsü)

2) Belediye yönetimi ile ilgili bilgiler?
a. Belediye başkanı belediye yönetiminin başıdır.
b. Belediye Meclisi ve belediye encümeni birer yerel yönetim birimleridir
c. Belediye başkanı belediye meclisine başkanlık eder

3)Türkiye Cumhuriyetinin Anayasaları Nelerdir?
1921 Anayasası, 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası

4) Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarından hangisi en uzun süre yürürlükte kalmıştır?
1924 Anayasası

5) Cumhurbaşkanı olmadığı zaman yerine kim vekalet eder?
TBMM Başkanı

6) Ölen bir kimsenin mal varlığının kimlere ne kadar verileceği konusu hangi hukuk dalının kapsamına girer?
Medeni Hukuk

7) Ülkemizde uygulanmakta olan Hükümet modeli hangisidir?
Kabine Sistemi

8)Toplum Hayatını düzenleyen yazısız kurallar nelerdir?
a. Gelenekler
b. Görenekler
c. Ahlak Kuralları

9) Toplum Hayatı düzenleyen yazılı kurallar nelerdir?
a. Hukuk Kurulları
b. Anayasa

10) Millet Vekili olan bir kimse bu görevi süresince TBMM’nin onayı olmadan sorgulanamaz, tutuklanamaz, yargılanamaz, hakkında yargı işlemi yapılamaz, buna Yasama Dokunulmazlığı denir. Millet Vekillerine böyle bir hakkın tanınması neye yöneliktir? Yasama görevi sırasında her türlü etki ve baskı altında kalmalarını engellemeyi amaçlar.


VATANDAŞLIK 2

11) Evlenme, Boşanma, miras, gibi konulardaki anlaşmazlıklar sonucu açılan davalara hangi mahkemeler bakar?
Adli Mahkemeler.

12) Adam öldürme, adam yaralama, hırsızlık vb. açılan davalara hangi mahkeme bakar?
Ceza Mahkemeleri.

13) Ülke ve toplum güvenliği açısından bazı özel durumlarda temel hak ve özgürlükler kısmen yada tamamen kısıtlanabilir. Kişi Hak ve Özgürlüklerinden hangisi hiçbir durumda kısıtlanamaz?
Yaşama Hakkı.

14) Kişi hak ve özgürlüklerinden hangileri savaş, olağan üstü hal ilan edilmesi gibi nedenlerle kısıtlanabilir?
a. Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma
b. Siyasi faaliyette bulunma
c. Yerleşme ve Seyahat özgürlüğü
d. Haberleşme özgürlüğü

15) Günümüzde sanatçıların yapmış oldukları kasetler internet ortamında sanatçıdan habersiz olarak çoğaltılıp dağıtılmaktadır. Bu hangi hakkın ihlal edildiğinin göstergesidir?
Telif Hakkı

16) Bir icadın, icadı yapan kişiden habersiz olarak kullanılması, çoğaltılması hangi hakkın ihlal edildiğini gösterir?
Patent hakkı

17) Devletin temel görevlerinden hangisi toplumda birlik ve dayanışmanın, ülkede çağdaş ve uygar bir görünüm kazanmasına katkı sağlar?
Halkın Eğitim ihtiyacını karşılamak ve modern eğitim kurumları açmaktır.

18) Anayasamızın Dayandığı Temel İlkeler Nelerdir?
a. Atatürk İlkelerine bağlılık
b. Milli Egemenlik
c. Demokratik ve Laik Devlet
d. Temel Hak ve Hürriyetlere dayanmak

19) Sermayesinin tamamı yada bir kısmı devlete ait olan kuruluşlara …… denir. ( Ziraat Bankası,Halk Bankası)
KİT (Kamu İktisadi Teşebbüs)

20) Türkiye 2001 yılı başlarında girdiği ekonomik krizden iki yıl sonra çıkmaya başlamıştır. Türkiye’nin ekonomik krizden çıkma yolunda ilerlediğini gösteren kanıtlar nelerdir?
a. Reel faizlerin düşmesi
b. Türk Lirasının değer kazanması
c. Uluslar arası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin notunu artırması
d. Devlet Borçlanma faizlerinin azalması


VATANDAŞLIK 3

21) Bilim ve Kültür alanlarında Milletlerarası işbirliğini geliştirerek Dünya barışana katkıda bulunmayı amaçlayan uluslar arası kuruluşun adı nedir?
UNESCO

22) Ülkemizde yasa çıkartma yetkisi kime aittir?
Halk Tarafından seçilen Millet Vekillerine (TBMM)’ye aittir.

23) TBMM Üyeleri kimlerden oluşur?
Başbakan, Devlet Bakanları, ve Milletvekillerinden oluşur.

24) Çalışan işçilerin haklarının korunması, işverenlerin yapacağı haksızlıkların önlenmesi ve işçi ile işveren arasındaki anlaşmazlıkları çözümü için ……. oluşturulmuştur.
Sendikalar

25) İl’lerde en yetkili birim amiri kimdir?
Vali

26)İlçelerde en yetkili birim amiri kimdir?
Kaymakam

27) Köyü yöneten kimdir?
Köy Muhtarı

28) Hasta ziyaretinde bulunmak, büyüklere saygı göstermek, bayramlarda akraba ziyareti, toplumu düzenleyen hangi kurallardandır?
Görgü Kuralları

29) Devlet içerisinde yasama, yürütme ve yargı faaliyetlerinin ayrı ayrı organlar tarafından yerine getirilmesine ne denir?
Güçler Ayrılığı İlkesi denir.

30) Hangileri Federal devlettir?
Almanya, ABD, Rusya

VATANDAŞLIK 4

31) Ulus Devlet’e örnek (Basit Devlettir)
Türkiye,Yunanistan,Suriye

32) Tek Kişinin hakimiyetine dayanan devlet şekline ne denir?
Monarşik Devlet

33) Din Kurallarına göre kurulup idare edilen devletler yönetim bakımından nasıl devletlerdir?
Teokratik Devletlerdir.

34)Toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisi herkesi bağlar ve karşılıklı sözleşme esasına dayanır?
Hukuk Kuralları

35) Belediye Başkanlığı Seçimi Kaç Yılda Bir Yapılır?
5 Yılda

36) Ülkemizde uygulanmakta olan hükümet modeli kabine sistemidir. Bu sisteme ne zaman geçilmiştir?
Cumhuriyetin ilanı ile geçilmiştir.

37) Toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisine uyulmaması durumunda Devlet tarafından cezai yaptırımlar uygulanır?
Hukuk Kuralları

38) Hürriyetler Kamu hürriyeti ve siyasi hürriyetler olmak üzere iki kısma ayrılır. Siyasi hürriyetlere örnek veriniz?
a. Millet Vekili olmak için aday olmak
b. Belediye seçimlerinde oy kullanmak
c. Siyasi partilerden birine üye olmak
d. Belediye Meclisi üyeliği için aday olmak.

39) Hakimiyet Hakkı doğrudan ulusa ait olan devlet şekli hangisidir?
Demokratik devlet.

40) Ülkemizde yapılan seçimler sonunda hangisinin gerçekleşmemesi koalisyon hükümeti kurulmasını gerektirir?
Hiçbir siyasi partinin Mecliste çoğunluğu sağlayamaması

VATANDAŞLIK 5

41) Ölen bir kimsenin mal varlığının kimlere ne kadar verileceği konusu hangi hukuk dalının kapsamına girer?
Medeni Hukuk

42) Seçimlerde bütün vatandaşların serbestçe; hiçbir şekilde ırk, cins, düşünce, din ve mezhep ayrımı gözetilmeden oylarını kullanabilmeleri ve yönetime katılabilmeleri neyin gereğidir?
Genel Oy Prensibinin

43) İktidarı oluşturan partiler dışında en fazla Milletvekiline sahip olan partiye ne ad verilir?
Ana muhalefet Partisi

44) Demokrasi yönetimlerinde birden fazla siyasi partinin bulunması hangisinin gerçekleşmesi açısından önemlidir?
Farklı görüş ve düşüncelerin yönetime katılması

45) Siyasi Partilerin kapatılmasında kesin kararı hangi mahkeme verir?
Anayasa Mahkemesi

46) Günlük Yaşamımızda uymaya çalıştığımız –Büyüklerin ellerini öpmek –Yemek yerken konuşmamak –Karşılaştığımız kişilere selam vermek gibi davranışlar toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisi ile ilgilidir?
Gelenekler

47) Siyasi Partilerin Gelirleri Nelerdir?
a. Üye aidatları
b. Parti rozetlerinin satışlarından elde edilen gelirler
c. Hazine yardımı
d. Partiye yapılan bağışlar

48)Ülkemizde demokrasi yönetimlerinden hangisi uygulanmaktadır?
Temsili Demokrasi

49) Bir Siyasi partinin mecliste grup kurabilmesi için en az kaç milletvekiline sahip olması gereklidir?
20 Millet Vekili

50) Meclis çalışmalarında sık sık gündeme gelen “Salt Çoğunluk” ne demektir?
Meclis Üye sayısının yarısından bir fazlası

VATANDAŞLIK 6

51) 1839’da kabul edilen Tanzimat Fermanı’na göre mahkemeler açık olacak, hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktı. Tanzimat Fermanı’nın getirdiği bu yenilik hangi alanda şeffaflaşmayı sağlamaya yöneliktir?
Adalet

52) 1982 Anayasasına göre anayasa maddelerinin değiştirilebilmesi için TBMM üyelerinden en az ne kadarının yazılı teklifi gereklidir?
Üçte birinin yazılı teklifi gereklidir.

53) Yüksek Seçim Kurulunun görevleri nelerdir
a. İllerden çıkarılacak Millet Vekili sayısının belirlenmesi
b. İl ve İlçe seçim kurullarının oluşturulması
c. Oy sayım işlerinin takip edilmesi
d. Seçim sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

54) İlk Demokrasi yönetimi hangi toplumda görülmüştür?
Yunanlılar

55) Anayasamıza göre seçimler sonunda en çok oyu alan siyasi parti, Mecliste çoğunluğu da sağlamışsa iktidara gelir. Bu durum demokrasi ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
Çoğunluk Prensibi

56) Cumhur Başkanını kim seçer?
TBMM ydi fakat Yeni Düzenlemeyle Halk

57) Savaş ilanına kim karar verir?
TBMM

58) Bakanlar Kurulunu ve Bakanları kim denetler?
TBMM

59) Kanun koymak, değiştirmek, kaldırmak kimin görevidir?
TBMM

60) Genel Kurmay Başkanını kim atar?
Cumhurbaşkanı

VATANDAŞLIK 7

61) Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen sıkı yönetim, seferberlik ve savaş hali durumlarının kaldırılmasına veya devam ettirilmesine karar vermek hangisinin görevidir?
TBMM

62) Hangisinin gerçekleşmemesi durumunda Cumhurbaşkanı tarafından TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verilir?
Kırk Beş Gün içinde hükümetin kurulamaması

63) Milletvekili seçilme yaşı en az kaçtır?
30

64) Milletvekili seçimlerinde aday olabilmek için Eğitim düzeyi en az ne olmalıdır?
İlkokul Mezunu

65) Cumhur Başkanı Seçilebilme yaşı en az kaçtır?
40

66) Başbakanın, TBMM tarafından “Yüce Divan’a” sevk edilmesi hangisinin gerçekleşmesine neden olur?
Hükümet istifa etmiş sayılır.

67) Anayasamıza göre Başbakan kime karşı sorumludur?
TBMM

68) TBMM Üyeleri üye sayısında çeşitli nedenlerden dolayı azalmalar olur. Bu durumda eksilen millet vekillikleri ile ilgili “ara seçimler” yapılır. Hangisinin gerçekleşmesi ara seçimlerin yapılmasını gerekli hale getirir?
Boşalan üye tam sayısının %5’ine ulaşması durumunda Ara Seçim yapılır.

69) Adli, idari ve askeri mahkemeler arasında görev ve karar anlaşmazlığının olması durumunda hangi yola başvurulur?
Uyuşmazlık Mahkemelerine başvurulur.

70) İllerin çıkaracakları milletvekili sayısını hangisi belirler?
Yüksek Seçim Kurulu

VATANDAŞLIK 8

71) Anayasalardan hangisi ile ilk kez “güçler ayrılığı” ilkesi kabul edilmiştir?
1961 Anayasası

72) Ülkemizde haksızlığa uğradığını düşünen bir kimse iç hukuk yollarını tükettikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurabilmektedir. Türkiye bu mahkemenin verdiği kararı uygulamaktadır. Bu durum Neyin göstergesidir?
Ülkemizde Uluslar arası Hukuk Kurallarının da geçerli olduğunun göstergesidir.

73) Anayasa Mahkemesi üyeleri kim tarafından seçilir?
Cumhurbaşkanı

74) Cumhurbaşkanı seçilebilmek için en az kaç yaşında olmak gerekir?
40 Yaşında

75) Anayasamıza göre TMBB üyesi olmayan bir kimsenin Cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için hangisi gereklidir?
TBMM Üye sayısının en az Beşte Biri tarafından aday gösterilebilmesi gereklidir.

76) Anayasamıza göre Cumhurbaşkanının, varsa siyasi partilerle ilişiğinin kesilmesi gerekmektedir. Bu durum Cumhurbaşkanının hangi özelliğindendir?
Bu durum Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ile ilgilidir.

77) Adliye Mahkemeleri tarafından verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeri neresidir?
Yargıtay

78) Yasaların anayasaya aykırı olup olmadığına hangisi karar verir?
Anayasa Mahkemesi

79) Siyasi Partilerin mali denetimini hangisi yapar ?
Anayasa Mahkemesi

80) Cumhurbaşkanı’nın yurt dışında olduğu durumlarda yerine kim vekalet eder?
TBMM Başkanı

VATANDAŞLIK 9

81) Meslek ilkelerine aykırı davranan hakim ve savcılar haklarında gerekli işlemleri yapmak ve cezai yaptırımlar uygulama görev ve yetkisi kime aittir?
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

82) Cumhurbaşkanı’nı görevi ile ilgili suçlardan dolayı yargılama görevi kime aittir?
Anayasa Mahkemesi

83) 1982 Anayasası’na göre “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında Mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz” Anayasamızda yer alan bu hüküm neyi gerçekleştirmeye yöneliktir?
Yargı bağımsızlığını

84) 1982 Anayasasına göre doğrudan halkın oylarıyla seçilerek görev başına kimler gelir?
TBMM üyeleri, Belediye Başkanı ve Muhtarlar.

85) 1982 Anayasasına göre hangi bakanların TBMM seçimlerinden önce çekilmeleri ve yerlerine bağımsızların atanması gerekir?
Ulaştırma Bakanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı

86) Ülkemizde yapılan seçimlerde sık sık kullanılan “Genel Oy” kavramı ne demektir?
Her Vatandaşın, millet vekili veya yerel yönetim seçimlerinde, yaş ve sezginlik dışında başka bir nitelik aranmadan oy hakkına sahip olmasına Genel Oy denir.

87) Yargı Yetkisi Türkiye tarafından da kabul edilmiş olan İnsan Hakları Mahkemesi hangi uluslar arası kuruluş içinde yer almaktadır?
Avrupa Konseyi

88) 1982 Anayasasına göre bir siyasi partinin Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılma nedenleri nelerdir?
a. Yabancı devletlerden veya uluslar arası kuruluşlardan maddi yardım alması
b. Tüzük ve programlarının laiklik ilkesine aykırı olması
c. Tüzük ve Programlarının eşitlik ilkesine aykırı olması
d. Demokratik devlet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı haline gelmesi

89) Hangisi “Doğal Yargıç” güvencesinin bir sonucudur?
Hiç kimsenin kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önünde yargılanmaması.

90) 2001 yılının Nisan ayında “5 Yılda 1 Milyar Çocuğa Eğitim” kampanyasını başlatan Sivil Toplum Örgütü hangisidir?
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

VATANDAŞLIK 10

91) Birleşmiş Milletler Teşkilatı hangi olaydan sonra kurulmuştur?
II. Dünya Savaşından sonra

92) Türkiye’de yapılan yeniliklerden hangisi doğrudan halkın yönetime olan katılımını artırmıştır?
Kadınlara Seçme ve Seçilme hakkının verilmesi

93) Hangisi Türk tarihinde Batılı anlamda ilk demokratikleşme hareketlerinin başlamasını sağlamıştır?
Tanzimat Fermanın İlan edilmesi

94) Anayasamızın 55. maddesine göre “Devlet, Çalışanları yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır” Anayasamızda yer alan bu madde temel haklardan hangisi ile ilgilidir?
Ekonomik Haklar

95) Toplu İş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlıklar çıkabilmektedir. Bu durumda işçilerin “Greve gitme” kanuni haklarındandır.

96) Anayasamıza göre İlköğretim herkes için zorunlu ve devlet okullarında parasızdır. Bu durum “Eşitlik İlkesinin” bir gereğidir.

97) İnsan Hakları konusunda, “Magna Karta,Amerikan bağımsızlık Savaşı, Fransız İhtilali, Birleşmiş Milletler” yenilikler getirmiştir.

98) Anayasamızda yer alan seçme ve seçilme hakkı, hem hak hem de görev niteliğindedir.

99) Anayasamızda yer alan Dernek Kurma hangi haklardandır?
Çalışma Hakkı

100) Az elemanla en iyi bir şekilde vergi toplamak “Vergide Tutumluluk Kuralı” nin gereğidir.