Mukillun sahabeler kimdir, kimlerdir? Mukillun ne demek? Muksirun Mukillun nedir?

16.06.2022
Mukillun sahabeler kimdir, kimlerdir? Mukillun ne demek? Muksirun Mukillun nedir?

Mukillun sahabeler kimdir? Mukillun ne demek?

Ahmed bin Hanbel’e göre sahabeden en fazla hadis rivayet edenlerin sayısı toplamda altıdır. Kendisi, muksirun sahabileri; Ebu Hüreyre, Abdullan bin Ömer, Enes bin Malik, Hz. Aişe, Cabir bin Abdullah ve Abdullah İbn Abbas şeklinde sıralamıştır.

Sözlükte “sayıca çok olmak, artmak” anlamındaki kesret kökünün “if’âl” kalıbından türeyen müksir kelimesi çok hadis rivayet eden sahâbîyi ifade eder. Az sayıda hadis rivayet eden sahâbilere ise mukıllûn adı verilmektedir.

Muhammed’in vefatıyla birlikte yaşayan sahabe sayısının yüz binin üzerinde olduğu rivayet edilmektedir. Bunların birçoğu az veya çok hadis rivayet etmişlerdir. Az sayıda hadis rivayet edenler mukıllun olarak anılmaktadır. Çok sayıda hadis rivayet edenlereyse muksirun sahabe denmektedir.

Ebu Hureyre (Arapça: أبو هريرة‎ ‎; (ö. 678, Medine), (Ebû Hüreyre Abdurrahmân bin Sahr ed-Devsî) Yemen asıllı sahabe.

Hz. Âişe’nin ise Bakī b. Mahled’in el-Müsned’inde 2210, Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inde 2403 rivayeti yer alır.

Hadis ilminin ve hadis âlimlerinin önderi olan İmam-ı Buhari, yüz binlerce Hadis-i Şerifi ezberlemişti.

“Mukıllûn” arasından birinci sırayı 848 hadis ile Abdullah b Mesud,13 ikinci sırayı da 700 hadisle Abdullah b. Amr almaktadır. Yine “mukıllûn” içerisinde yer alan ve “ashâbu’l-mie” (yüz hadis rivayet edilenler) arasına dâhil edilen Muâz b. Cebel’den 157,15 Ebû Eyyûb el-Ensârî’den ise 155 hadis16 rivayet edilmiştir.