Tahkikat ne demek? Tahkikat aşaması Ne Demek, Ne kadar sürer?

20.08.2022
Tahkikat ne demek? Tahkikat aşaması Ne Demek, Ne kadar sürer?

Tahkikat ne demek? Tahkikat aşaması Ne Demek, Ne kadar sürer?

Tahkikat aşaması hakimin en aktif rol oynadığı ve en uzun süren yargılama aşamasıdır. Bu aşamada taraflar ve tanıklar dinlenir, bilirkişi incelemesi yapılır, keşif yapılır, gerekli araştırmalar varsa yapılır, deliller incelenerek dava konusu vakıa ve iddialar değerlendirilir.

Mahkeme, tahkikatın bitiminden (HMK m. 184) sonra sözlü yargılama ve hüküm için tayin olunacak gün ve saatte mahkemede hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla iki tarafı davet eder. Sözlü yargılamada mahkeme, tarafların son sözlerini sorar ve hükmünü verir (HMK m. 186/2). Hakim, Türk Hukukunu re’sen uygular (HMK m.33).

Davanın ikinci duruşması delil toplanması ve ön inceleme duruşmasından sonra duruşmanın yapılması için süre 60 gündür. İlk tahkikat duruşması sonucu, ikinci tahkikat duruşması bilirkişi raporlarının taraflara gönderildiği süreç ise yaklaşık 130 gündür.

Takiydat belgesi tapunun ayrıntısını gösteren bir belge çeşididir. Mevcut olan yapıların üzerinde şerh, ipotek, haciz, intifa hakkı, irtifak hakkı, şufa hakkı, vefa hakları, serbest dereceden istifade hakları bulunabilir. Bunları gösterebilen veya bunların olmadığını gösteren belgeye de Takiydat belgesi denilmektedir.

Bir mahkeme yetkili olmasa bile gecikmesinde zarar umulan hallerde, yargı çevresi içinde gerekli tahkikat işlerini yapar. Madde 21 – Hakim aşağıda yazılı hallerde hakimlik vazifesini yapmaz: 1 – Suçtan kendisi zarar görmüşse.