DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK

18.10.2021

DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK – TEST-1

Soru 1

Allah Teâlâ’nın kâinatı belirli bir ölçü ve kanuna göre yaratmasının Kur’an diliyle ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?


A)Sünnetullah
B)Sun’ullah
C)Gayretullah
D)Sebilullah
E)Kelamullah

Soru 2

“İnsan toplum içindir. Eğitimin amacı, insanı sosyalleştirmektir. Bunun için toplumda oluşan değerlerin, yetişkinler tarafından genç kuşaklara bir şekilde aktarılması gerekir.” görüşünün sahibi aşağıdaki filozoflardan hangisidir?


A)A. Comte
B)M. Weber
C)E. Renan
D)K. Marks
E)E. Durkheim

Soru 3

“İnsan doğuştan sosyal bir varlıktır.” görüşünü savunan islâm bilgini aşağıdakilerden hangisidir?


A)İbn Haldun
B)İbn Rüşd
C)İbn Arabi
D)İbn Ravendi
E)Gazzali

Soru 4

İhkak-ı hak ne demektir?


A)Herkesin, kendi hakkını kendisinin almasıdır.
B)Haklının yanında olmaktır.
C)Hakkın ortaya çıkarılmasıdır.
D)Herkese hakkının verilmesidir.
E)İnsanların haklarının yenmemesidir.

Soru 5

İslam’ın geldiği dönemde, Arap Yarımadası’nın durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A)Eğitim imkânları gelişmiştir.
B)Okuma-yazma bilen sayısı oldukça fazladır.
C)Eğitim ve iletişim daha çok yazılı olarak yapılmıştır.
D)Şiir ve hitabet sanatları gelişmemiştir.
E)İnanç ve davranışlardaki ölçüsüzlük ve yanlışlıkların yaygın olması nedeniyle,“Cahiliye” dönemi olarak adlandırılmıştır.

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi medreselerdeki öğretim programlarında yer alan mekâsıd ya da naklî ilimlerin içinde yer alan ilimlerden biridir?


A)Tefsir
B)Arapça
C)Mantık
D)Matematik
E)Fen

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi grup çalışması ve tartışma yöntemini kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?


A)Tartışma konuları seçilirken öğrencinin gelişim düzeylerine uygun olması
B)Tartışmanın açık bir amacının olması
C)Her öğrencinin düşüncelerini rahatça söyleyebilmesi için güven verilmesi
D)Öğrencilere tartışma konusunu önceden verip derse hazırlıklı gelmelerinin sağlanması
E)Cevabı açık, kesin ve herkesçe ittifak edilen konuların seçilmesi

Soru 8

Din eğitimi ve öğretiminde öğrencininbedensel, zihinsel ve duygusal, ahlâki ve toplumsal yönleriyle bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ifade eden eğitim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


A)Bireysellik
B)Bütünlük
C)Açıklık
D)Amaca Dönüklük
E)Gayelilik

Soru 9

“Daha önceden şeker ve oyuncak istemek için yapılan egosantrik (ben-merkezci) duaların yerini, bu dönemde, hastalıklardan ve felaketlerden korunma, anne-babasının ve sevdiklerinin sağlığı ve iyiliği isteklerini dile getiren dualar alır. Artık, yapılan duaların, sırf şahsî istekleri dile getirmenin ötesinde Allah ile kendisi arasında bir bağ kurmak gibi önemli bir işlevinin olduğu fark edilmeye başlanır.”ifadesi aşağıdaki dinî gelişim dönemlerinden hangisini açıklar?


A)İlk Çocukluk
B)Gençlik
C)İlk Yetişkinlik
D)Son Çocukluk
E)Orta Yetişkinlik

Soru 10

Dinî şüphe, kararsızlık ve çalkantıların görece durulmaya başladığı, dinî hayatta bir dengelenme, yeniden yapılanma, eski inanç ve alışkanlıkları gözden geçirip düzenleme yönünde gelişmelerin yaşandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?


A)Gençlik
B)Orta yetişkinlik
C)İlk yetişkinlik
D)Son yetişkinlik
E)Yaşlılık

Soru 11

Günümüz Türkiye’sinde Müslüman olmayan öğrencilerin okullarda din eğitimleriile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


A)Kendi inançları dışında başka bir dinin eğitimini alırlar.
B)Genel okullardaki din derslerinde sadece ahlak ile ilgili konulardan sorumludur.
C)09 .07 .1990 tarihli karara göre genel okullardaki din derslerinden muaf değillerdir.
D)Bu öğrenciler hiçbir şekilde din eğitimi almazlar.
E)Özel okullarında kendi dinlerine aiteğitim alırlar.

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin din ve kültür üzerindeki olumsuzetkilerinden biridir?


A)Terör olaylarının artması
B)Yerel kültürlerin, egemen kültürün etkisi ile giderek zayıflaması
C)Gelir dağılımının bozulması
D)İşsizlik oranının artması
E)Doğal kaynakların israf edilmesi

Soru 13

Kaynaktan çıkan mesajın uygun araçlarla alıcıya ulaştırılmasıyla sonuçlanan tek yönlü bir işlem olarak açıklanmasına imkân sağlayan bilgi, haber, fikir ve kanaatlerin, istenilen kişi veya kişilereaktarılması olarak tanımlanan iletişim modeli aşağıdakilerden hangisidir?


A)Dairesel Model
B)İşlemsel Model
C)Döngüsel Model
D)Doğrusal Model
E)İşlevsel Model

Soru 14

İnsanların oturuş, yürüyüş biçimleri, el ve yüz hareketleri, çeşitli resimler, şekiller, renkler aracılığı ile kurulan iletişim aşağıdakilerden hangisidir?


A)Sözlü İletişim
B)Yazılı İletişim
C)Nesnel İletişim
D)Duygusal İletişim
E)Yaşantısal İletişim

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi dinî iletişim sürecindekaynakkonumunda olanların kişisel özelliklerinden biri değildir?


A)Güvenilirlik
B)İnanılırlık
C)Uzmanlık
D)İçtenlik
E)Çekicilik

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi din hizmetleri içinde yer almaz?


A)Uzlaştırma
B)Rehberlik
C)Soruşturma
D)İrşat
E)Toplu dua

Soru 17

Dinî bilgi duygu, tutum ve davranış kazandırma amacıyla girişilen iletişimlere ne ad verilir?


A)İlişkisel dinî iletişim
B)Yaşantısal dinî iletişim
C)Sözel dinî iletişim
D)Akademik dinî iletişim
E)Nesnel dinî iletişim

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin fonksiyonlardan biri değildir?


A)Uyum Sağlayıcı Fonksiyon
B)Yöneltici Fonksiyon
C)Gözleyici Fonksiyon
D)Ayarlayıcı Fonksiyon
E)Önleyici Fonksiyon

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve rehberlik konusunda evrensel ilkeler bağlamında, insanlara dinî konularda rehberlik yaparken dikkate alınması gereken hususlardan biri değildir?


A)Muhatabı dinlemek, anlamak ve saygı göstermek
B)Baskı ve zorlama yapmak
C)Muhatabın kendini tamolarak ifade etmesini sağlamak
D)Sorunlara ve tavırlara saygı göstermek
E)Fikirlerini en uygun zamanda ve tarzda söylemek

Soru 20

Din hizmetlerinde rehberlik yapanların önemli bir vasfı olan, “Başkalarını da düşünmek, onların haklarını ve menfaatlerini kendinden önce tutmak” anlamındaki Diğergamlığın Kur’an-ı Kerim’deki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?


A)İnfak
B)İ’sâr
C)İrşad
D)İkaz
E)İfşâ

TEST-2