Son Yılların Çıkmış Komiserlik Sınav Soruları 2023

02.01.2023
Son Yılların Çıkmış Komiserlik Sınav Soruları 2023

Son Yılların Çıkmış Komiserlik Sınav Soruları 2023

https://netbilge.com/2022-komiserlik-sinavi-sorulari-komiser-yardimciligi-cikmis-sorular-2022/

Komiserlik sınavı nedir, şartları ve soru dağılımı için buraya bakınız.

MİSYON SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2021 Komiserlik sınavı çıkmış sorular

– Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Türkiye cumhurbaşkanı tarafından yürütme yetkisine ilişkin konularda yayınlanan yasal düzenleme aracıdır.

– Bir vali, seçimle veya atamayla göreve gelebilir. Ülkeden ülkeye valilerin yetki alanları farklılık gösterebilir. İllerde görev yapan Valiler 5 yıl boyunca görevde kalır.

– Cumhurbaşkanı kararı, Cumhurbaşkanı kararı, tartışmasız kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine dayanılarak ve bunlar kapsamında yürürlüğe konulabilecek düzenleme türleridir. Cumhurbaşkanı kararları, Danıştay tarafından denetlenir.

– Türkiye’de başkomutanlık Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) adına Cumhurbaşkanı tarafından temsil edilmektedir ve TBMM’nin manevî varlığından ayrılamaz. Genelkurmay başkanı; Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup, savaşta başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanı adına yerine getirir.

– Bütçe kanunu nasıl yürürlükten kalkar?

Bütün yasalar anayasa denilen temel yasaya göredir. Bir yasa, başka bir yasayla ya da mahkeme kararı ile yürürlükten kalkar. Süreli yasalarsa kendiliğinden kalkar (Örn: Bütçe Yasası). Anayasa Mahkemesi’nin yasa iptalleri Resmî Gazete’de yayınlandığı anda o yasa yürürlükten kalkar. Yani bütçe kanunları anayasa iptal istenebilir.

– Anayasa Mahkemesi mevzuatımız açısından yürürlüğü durdurma kararı veremez. Uygulamada, Anayasa Mahkemesi yetkisiz olmasına rağmen 21 Ekim 1993 tarihinden itibaren yürürlüğü durdurma kararı vermektedir.

– Zimmet, bir kamu görevlisinin görevi dolayısıyla kendisine devredilmiş olan ya da koruma veya gözetimiyle yükümlü olduğu şeyi mal edinmesine denir. Kullanma zimmetiyse, failin malı geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade etme düşüncesiyle uhdesinde tutmasına denilmektedir.

– Müsadere, işlenen bir suçla alakalı belirli bazı eşya ya da kazançların mülkiyetinin devlete aktarılması olarak tanımlanabilmektedir. Ceza hukukunda suç işleyen kişinin tüm malvarlığının devlete geçirilmesi anlamında “genel müsadere” yasaktır (Anayasa md. 38).

– Tekerrür, daha önce işlenen bir suçun cezasının kesinleşmesinin ardından belli bir süre sonra ikinci bir suç işlenmesine denir. Suçta tekerrür, ancak ilk işlenen suç kesinleşmişse söz konusu olabilir.

– Gözlem altına alma, fiili işlediği yolunda kuvvetli şüpheler bulunan şüpheli ya da sanığın akıl hastası olup olmadığını, eğer akıl hastasıysa ne zamandan beri hasta olduğunu ve akıl hastalığının kişinin davranışları üzerindeki etkilerini saptamak için resmi bir sağlık kurumunda hürriyeti kısıtlanarak gözlemlenmesine denir. Gözlem altına alma kararı hukuki niteliği itibari ile bir koruma tedbiri olarak geçer.

– Normal şartlarda gözaltı süresi 24 saattir. Delillerin toplanmasından güçlük ya da şüpheli sayısının çokluğundan dolayı her defasında 1 günü geçmemek kaydıyla toplamda 3 defa uzatılmasına karar verilebilir; bu sebeple anılan durumda gözaltı süresi en fazla 4 gün olabilir. Bu suçların toplu olarak işlenmesi durumundaysa en fazla 4 gündür.

– Kasten öldürmeye teşebbüs, fail tarafından insan hayatına kasten son vermeye elverişli bir hareketin yapılmasına rağmen ölüm sonucunun gerçekleşmemesi halinde gerçekleşmektedir. Kasten öldürme suçu, neticesi hareketten ayrılabilen ve bundan dolayı teşebbüse elverişli bir suç tipidir. İnsan hayatına son vermeye yönelen eylem nedeni ile mağdur ölürse fail kasten öldürme suçuyla ceza almaktadır. Öldürme kastıyla hareket edilmesine rağmen mağdurun yaşaması halindeyse fail, kasten öldürme suçuna teşebbüs hükümleri çerçevesinde ceza almaktadır

– Mahalli Mülki İdari Amir belediye zabıtasının da amiridir.

– Trafik zabıtası, asli görev olarak trafik hizmetlerini yürütür. Trafik zabıtası karşılaştığı acil ve zorunlu durumlarda genel zabıta görevi yapmakla yetkilidir. Zorunlu görülen haller dışında genel zabıta görevi verilemez, araç gereç ve özel teçhizatı trafik hizmetleri haricinde kullanamaz.

– Belediye encümeninde verilecek para cezaları: Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yeni Hal Kanunu, Yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymama, Sular Kanununa göre ceza ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gibi kanunlar.

– Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kararı: Sanığa isnat edilen suçun sanık tarafından işlendiğinin mahkeme tarafından tespiti halinde, cezasının tayin edildiği, fakat sanık hakkında kurulan mahkumiyet hükmünün hukuki bir sonuç doğurmamasını ve belirlenen denetim süresi içerisinde tekrar suç işlenmemesi halinde açıklanmayan mahkumiyet hükmünün ortadan kaldırılması anlamına gelen bir ceza hukuku kurumudur.

– Eşgüdüm, bir işle alakalı birçok bağlantılarda veya birkaç iş arasında, belli bir ereğe en iyi biçimde ulaşabilmek için, bağlantı kurarak birliktelik, uyum ve düzen sağlama anlamına gelmektedir. Eşgüdüm Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı başkanlığında bakanlar, ilgili kurumların başkanları, meslek örgütlerinin bazılarının başkanları olmak üzere birçok farklı başkan bulunabilir.

– Özel Güvenlik Görevlileri; özel toplantılarda, spor müsabakalarında, sahne gösterileri, eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar. Özel güvenlik şirketleri İçişleri Bakanlığı ve Valiliklerce denetlenir. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair yasa maddesinde de belirtildiği gibi okullar, hastaneler, AVM’ ler, stadyumlar, içkili mekanlar da özel güvenlik görevlilerinin silahlı olarak görev yapmaları mümkün değildir.

– 2018’de Drahşan Arda’nın dünya çapında “İlk Kadın Hakem” olduğunu tescilledi.

– Silahla girilemeyecek yerler

Taşıma ruhsatlı olsa dahi silah taşınamayacak yerler şöyledir: Duruşmalar, mahkeme salonları, hastanelerin psikiyatri bölümleri, akıl hastaneleri, ceza ve tutukevleriyle her türlü ıslah ve infaz kurumları veya bunların eklentileri, öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlar.

– 2022 yılının kültür başkenti Bursa’dır.

– Kafkas İslam Ordusu: Kafkas İslam Ordusu’nun askeri kısmının çoğu Doğu Anadolu’ya döndüğünde 15. Kolordu’ya katılmıştır. Daha sonra komutanlığına Kâzım (Karabekir) Paşa’nın atanacağı bu kolordu ile Ali Fuat Paşa’nın Filistin Cephesinden salimen Ankara’ya getirdiği 20. kolordu, Türk Kurtuluş Savaşı başladığında silahlarını teslim etmeyen ve askerlerini de terhis etmemiş olarak işgalcilere karşı koyan iki güç odağı olmuşlardır. Kafkas İslam ordusu komutanı Enver Paşa’nın kardeşi Nuri Paşa’dır.

– Mavi Akım: Rusya’dan Türkiye’ye doğal gaz nakletmek için Karadeniz geçişli büyük boru hattıdır.

Cumhurbaşkanınca atanan Genelkurmay Başkanının Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup, savaşta Başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getireceği hükme bağlanmıştır. Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları Milli Savunma Bakanına ayrı ayrı bağlı ve sorumludur. Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarının teşkilatı Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda gösterilir.

– Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak çalışan, genellikle güvenlik ve asayiş ile iller idaresinden sorumlu olan bakanlıktır.

-Disiplin cezalarının silinmesi: “Disiplin cezalarının bir süre sonra özlük dosyasından silinmesi” başlıklı 133. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında, “Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir.” hükmü bulunmaktadır.

– Montrö Boğazlar Sözleşmesi: 1936 yılında imzalanan ve Türkiye’ye İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinde kontrol ve savaş gemilerinin geçişini düzenleme hakkı veren uluslararası sözleşmedir. Sözleşme, Türkiye’ye Boğazlar üzerinde tam kontrol hakkı vermektedir ve barış zamanı sivil gemilerin özgürce geçişini garantilemektedir.

– İzmir İktisat Kongresi ya da I. İktisat Kongresi: İzmir’de Banka-Han binasında toplanan 1135 delegeyle yeni Türkiye’nin ekonomik sorunlarının tartışıldığı bir kongredir. Dönemin Türkiye yönetici kadrosu Kurtuluş Savaşı’yla kazanılan zaferden sonra prensip olarak siyasi ve ekonomik bağımsızlığı öngörmüştür.

– Çevre Hakkı: Esas olarak insanı referans alarak tanımlanan bir haktır (Tekeli, 2005, s. 6). Böyle bir referans ile çevre hakkı, insanların sağlıklı bir çevrede yaşama yetkisi olarak tanımlanabilmektedir. Bu hak tüm insanları için mutlaktır.

– Anlatım bozuklukları; yazılı ya da sözlü anlatımda karşılaşılan hatalara denir. Bu hatalar yapısal (dil bilgisel) ya da anlam ve mantık bakımından olabilir.

– Soruşturmanın gizliliği ilkesi; sağlıklı ve hızlı bir soruşturma yapılarak şüphelinin leh ve aleyhine olan delillerin toplanmasını, böylece adil bir yargılamanın temin edilmesini, masumiyet karinesinin ve özel hayatın korunmasını amaç edinen bir ceza muhakemesi ilkesidir.

– Katalog suçlar, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suç listelerine denmektedir. Bu suçların en önemli özelliği, bu suçlardan birinin işlenmiş olması durumunda şüpheli ya da sanık için tutuklama nedenlerinin var kabul edilmesidir (Örn: Kasten öldürme, intihara yönlendirme, göçmen kaçakçılığı, çocukların cinsel istismarı vb.).

– Ahmet Hamdi Tanpınar: Türk şair, romancı, deneme yazarı, edebiyat tarihçisi, siyasetçi ve akademisyendir. Cumhuriyet neslinin ilk öğretmenlerinden olan Ahmet Hamdi Tanpınar; “Bursa’da Zaman” şiiriyle geniş bir okuyucu kitlesince tanınan bir şairdir.

– Malezya: Güneydoğu Asya’da yer alan, doğu ve batı olarak iki kara parçasına ayrılmış, 13 eyaletten oluşan, “parlamenter monarşi”yle yönetilen federal bir devlettir. Malezya’da 878 adet ada bulunmaktadır.

– Vicdani delil sistemi: Hakim, tüm delilleri değerlendirir ve kanaate bunun sonucunda ulaşmasına denir.