Komiser yardimciliği ders notları pdf 2023

01.04.2020
Komiser yardimciliği ders notları pdf 2023

2023 Komiserlik Sınavı Hazırlık

– Yerel yönetimlerin işlemleri üzerinde kullanılan vesayet yetkisi, en sık rastlanan bir denetim şeklidir. İdari vesayet emir ve talimat verme yetkisi değil de hiyerarşi yetkisi içermektedir. İdari vesayet yetkisinin kullanımında sadece hukuka uygunluk aranırken, hiyerarşide hem hukuka uygunluk hem de yerindelik denetimi yapılır.

– Zabıt Katibi, Mübaşirler başta olmak üzere tüm adliye çalışanları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev yapmaktadır. Genel İdare Hizmetleri Sınıfını incelendiğinde büro hizmetlerini görenleri tanımlamaktadır. Adliyede görev yapan Zabıt Katipleri ve Mübaşirler büro işinin ötesinde hizmet vermektedir.

– Yönetmelikte belirtilen nitelik ya da ölçülere aykırı plaka takmanın cezası 2021’de 551 TL’dir. Plakanın uygun duruma getirilmesi için şahşa 7 gün mühlet verilmeketdir.

– Kabahatler Kanunu’nun “İdarî Yaptırımlar” başlıklı 3’üncü bölümünde yaptırım türleri düzenlenmiştir. Buna göre, kabahatler karşılığında uygulanacak olan idarî yaptırımlar, idarî para cezası ve idarî tedbirlerden ibarettir. İdarî tedbirler, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan diğer tedbirlerdir (Kab. K. m. 16). İdarî para cezası ise 17. maddede düzenlenmiştir.

– Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Hükümet üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı müsteşarları, Savunma Sanayii Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı ve bu görevlerde asaleten bulunmuş olanların ruhsatlarında süre kaydı aranmaz.

– Sadabat Paktı, Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında, 8 Temmuz 1937’de Tahran’da Sadabat Sarayı’nda imzalanan dörtlü saldırmazlık paktıdır.

– FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Kazakistan ile Finlandiya arasında 12 Ekim Salı günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu müsabakasını yönetecektir.

– Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi, Avrupa Birliğince hazırlanan ve bireylere birtakım temel haklar tanıyan bir belgedir. … Bu hüküm ve kararlar ekonomik ve politik haklardan, iyi yönetim ve temiz çevre hakkı gibi üçüncü kuşak haklara kadar geniş bir yelpazeye yayılan toplumsal hakları içerir.

– Ceza hukukunda kural, eylemin işlendiği tarihte yürürlükte olan yasa hükümlerine göre eylem suç teşkil etmiyorsa kişiye ceza verilmez. O tarihteki ceza ne ise o uygulanır.

– Hakaret suçu: Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da sövmek sureti ile bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır.

– Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç, ceza kanununa göre suç teşkil eden bir fiilin kastedilenden daha ağır veya başka bir netice meydana getirmesiyle oluşur (TCK m.23)

– Hukuka aykırılık; hukuk düzeniyle çatışma, karşı gelme anlamını taşımaktadır. Bir fiilin hukuka aykırı olması, tüm hukuk düzenini ihlal etmesi anlamına gelir. Örneğin bir fiilin ceza hukuku bakımından hukuka uygun fakat medeni hukuk bakımından hukuka aykırı olması mümkün değildir.

– Siyasî Partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince karara bağlanır. Anayasa Mahkemesi, temelli kapatma yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasî partinin Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebilir.

– Magna Carta Libertatum: İngiltere kralının yetkilerinin ilk kez kısıtlandığı ve derebeylere bazı haklar tanıyan bir belge niteliğini taşımaktadır. 1215’te imzalanan bu belgenin sonuçları anayasal bir düzen ve demokrasinin ilk adımları olarak kabul görmektedir. Tarihin ilk yazılı anayasası olan Manga Carta dünyanın özgürlük adına attığı en büyük adımı olarak kabul edilir. Magna Carta, İngiltere Kral’ı John’un (Yurtsuz Kral John), sınırsız yetkilerinden feragat ettiği, hukukun kendi arzularından daha üstün olduğunu kabul ettiği, tarihin akışını değiştiren bir antlaşmadır. Özgür hiç kimse kendi benzerleri tarafından ülke yasalarına göre yasal bir şekilde muhakeme edilip hüküm giymeden tutuklanmayacak, hapsedilmeyecek, mal ve mülkünden yoksun bırakılmayacak, yasa dışı ilan edilmeyecek, sürgün edilmeyecek veya hangi şekilde olursa olsun zarara uğratılmayacaktır.

– Virginia İnsan Hakları Bildirisi: Madde 1: Tüm insanlar doğuştan eşit derecede özgür ve bağımsızdırlar. Doğar doğmaz edindikleri belli bazı hakları vardır.

– Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması; 1930’larda, Türkiye’de kadınların siyasi haklarını kazanması için gerekli yasaların çıkarılmasını ifade etmektedir. Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını elde etmesi; toplumsal hayatta gerçekleşen Atatürk Devrimleri’nden birisidir.

– Mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımı idari bir yaptırım olup, bu yaptırımın yerine getirilmesinde idari makamlar yetkilidir. Mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımlarındaysa zamanaşımı süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir.

– Kasten öldürme suçu, sağ doğan ve yaşayan her insan aleyhine işlenebilen serbest hareketli bir suçtur. Ana rahmindeki cenin hukuken insan olarak kabul edilmemektedir. Ana rahmindeki 10 haftadan fazla ceninin varlığına kasten son verilmesi halinde ancak (TCK 99)’da tanımlanan “Çocuk Düşürtme Suçu” meydana gelir.

– 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Aile Mahkemesine itiraz edebilir.

– 6284 saylı kanun Mülki amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları:

    Barınma yerinin sağlanması

    Geçici maddi yardım yapılması

    Rehberlik ve danışmanlık hizmeti.

    Geçici koruma altına alınma.

    Kreş imkanı sağlanması

    Hakim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları

    İşyerinin değiştirilmesi

– Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usullerle gerçek ve tüzel kişilerin düzenleyecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yerini, zamanını, usul ve şartlarını, düzenleme kurulunun görev ve sorumluluklarını, yetkili merciin yasaklama ve erteleme hallerini, güvenlik kuvvetlerinin görev ve yetkileriyle yasakları ve ceza hükümlerini düzenler.

– Bilirkişiler, yargı çevresinde yer aldığı bölge adliye mahkemesi adli yargı adalet komisyonlarınca her sene düzenlenecek olan listelerde yer alan kişiler arasından görevlendirilir. Listelerde bilgisine başvurulacak uzmanlık dalında bilirkişinin bulunmaması durumunda, diğer bölge adliye mahkemelerinde oluşturulmuş listelerden, burada da yoksa liste dışından bilirkişi görevlendirilebilir. Kanunların görüş bildirmekle yükümlü kıldığı kişi ve kuruluşlara görevlendirildikleri konularda bilirkişi olarak öncelikle başvurulur. Fakat, kamu görevlilerine, bağlı bulundukları kurumlarla ilgili dava ve işlerde, bilirkişi olarak görev verilemez. Bilirkişilik görevi, mahkemece yapılan davete uyup tayin edilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmayı, yemin etmeyi ve bilgisine başvurulan konuda süresinde oy ve görüşünü mahkemeye bildirmeyi kapsar.

– Devlet Denetleme Kurulu; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan, yönetim işlerinin hukuka uygun, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülüp, geliştirilmesi amacı ile kurulmuş denetim kurumudur. Üyeleri ve başkanı Cumhurbaşkanınca atanmaktadır.

– Belediye Meclisinin feshi İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine Danıştayın kararıyla feshedilebilir. İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildirimle beraber karar verilinceye dek meclis toplantılarının ertelenmesini de ister. Danıştay, bu hususu en geç 1 ay içerisinde karara bağlar.

– Danıştay, sadece hukuki denetim yapan bir yüksek mahkemedir. Bundan dolayı Danıştay için idari yargı alanında görevli “hukuki derece” mahkemesi tabirini kullanmakta mümkündür. Başbakanlık ya da Bakanlar Kurulu tarafından gönderilen kanun tasarı ve teklifleri hakkında görüşünü bildirir.

– Kamu davası, iddia makamı olan savcılığın suç işlenip işlenmediği hususunda maddi gerçeği ortaya çıkarmak için açtığı bir davaya denir. Savcı, takibi şikâyete bağlı suçlarda şikayet hakkına sahip kişinin şikayet etmesi üzerine, suçun takibi şikayete bağlı değilse kendiliğinden araştırma yaparak delilleri toplamalı ve yeterli şüphe sebepleri varsa bir iddianame ile mahkemeye dava açmalıdır. Suç işlendiğinde savcılık araştırmak, delil toplamak ve dava açmak, ceza mahkemesinde açtığı davayı da sonuna kadar takip etmek zorundadır.

– Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yargısal denetimi sadece Anayasaya uygunluk açısından yapılır ve bu denetimi Anayasa Mahkemesi yapar (m.148/1). Kararnamelerin kanunlara uygunluğunun denetlenmesi söz konusu olamaz.

– Kaybolan çocukların bulunması amacıyla; polis, sulh ceza hâkiminin ya da gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki idare amirinin yazılı veya sonradan yazılı hale getirilmek üzere sözlü emriyle kayıp çocuğa ait ya da başkasına ait olmakla birlikte kayıp çocuk tarafından kullanılan her türlü banka hesap hareketlerini talep edebilir, telekomünikasyon yoluyla iletişimini denetlenebilir ve sinyal bilgilerini değerlendirebilir. Tedbir kararı, en çok 1 ay için verilebilir; fakat bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere 1 ay daha uzatılabilir.

– İletişimin Tespiti: İletişimin tespiti belli bir telefon numarasından kimlerin ne zaman arandığı, konuşmanın ne kadar süreyle yapıldığı (HTS kaydı), elektronik posta yoluyla kimlerle iletişim kurulduğu hususlarının tespit edilmesidir. İletişimin tespiti, iletişimin içeriğine müdahale etmeden iletişim araçlarının diğer iletişim araçlarıyla kurduğu iletişime ilişkin arama, yer bilgisi ve kimlik bilgilerinin tespit edilmesine yönelik işlemlerden oluşmaktadır. İletişimin tespiti geçmişe yöneliktir. Kişinin geçmişte özgür iradesiyle yapıp bitirdiği iletişimine dair harici bilgilerinin tespitidir Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi; en az 2 kişi arasında, biri şüpheli veya sanık olmak üzere, araya bir iletişim aracı sokularak yapılan her türlü haberleşmenin tespit edilmesi, gizli bir şekilde dinlenmesi, kayda alınması veya sinyal bilgilerinin değerlendirilmesidir. İletişimin denetlenmesine uygulamada teknik takip de denilmektedir. İletişimin denetlenmesi, teknolojik gelişmelere paralel olarak zamanla çeşitli biçimlerde uygulanmaktadır.

– Kabahatler Kanunu Madde 11 (1) Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmamış çocuk hakkında idarî para cezası uygulanamaz.

– Kanunun “Arama kararı” başlıklı 119. Maddesinin ilk fıkrasına göre; “Hakim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri arama yapabilirler”

– ‘Ağır Ceza Mahkemesi nedir?’

Kural olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve kanuni ceza üst sınırı 10 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bu mahkemeler bakar.

– Cumhurbaşkanı, Bakan Yardımcı atamaları yapar.

– 1982 Anayasası’nın 11. Maddesine göre: “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.” Buna göre, “anayasanın üstünlüğü”, en başta yasaların Anayasa‘ya aykırı olmaması gerektiğini ifade eder.

– Ailenin korunması Kanunun amacı şiddet gören veya bu yönde bir tehdit altında bulunan kadın, çocuk, aile bireyi ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının korunması ve bu kişileri hedef alan şiddetin önlenmesi için alınacak önlemleri düzenlemektir.

– Balkan Savaşları

I. Balkan Savaşı’na katılan ülkeler: Sırbistan

                                     Arnavutluk

                                     Karadağ

                                     Bulgaristan

                                     Yunanistan

II. Balkan Savaşı’na katılan ülkeler: Yunanistan

                                      Karadağ

                                      Romanya

                                      Sırbistan

                                      Bulgaristan

                                      Osmanlı İmparatorluğu

– Milli Mücadele İlk kongrenin Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasından 5 gün sonra, Türk ordusunun bölgeyi boşaltması olasılığına karşı, 5 Kasım 1918’de Kars’ta yapıldığı ve sonrasındaki 5 kongrenin de Kars ve Ardahan’da yapıldığı görülmektedir. Atatürk’ün katıldığı ilk kongre olan Erzurum Kongresi’ne kadar 11 kongre düzenlenmiş olduğu ve en dikkati çekenin ise Sivas Kongresi’nden sonra yani Trakya ve Anadolu’daki tüm derneklerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilme kararından sonra da Trakya ve Batı Anadolu’da kongrelerin devam etmesi, Afyon ve Pozantı kongreleri hariç 11 kongrenin daha yapılmış olmasıdır.

– Sultan Mehmet Reşat Şer-i Şerif ve Kanun-i Esasi üzerine yemin etmişti. Böylece Meclis-i Umumi’de yemin etmek suretiyle tahta geçen ilk sultandır.

– Bozkurt–Lotus Davası: Mahmut Esat Bozkurt, Türkiye-Fransa aleyhinde tedbirsizlik ve dikkatsizlik suçlarından dolayı dava açılmıştır. Türkiye lehine sonuçlanmıştır.

– Mal bildiriminde bulunmama disiplin cezası: Bu hükümle mal bildiriminde bulunmak memurun ödev ve sorumluluklarından birisi olarak sayılmaktadır. 657 sayılı Kanun’un 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinde de, belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren bir eylem olarak öngörülmektedir.

– Derviş Zaimağaoğlu: 1964 yılında doğan, Kıbrıs Türkü film yönetmeni ve yapımcısıdır. 1988 Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme Bölümü mezunudur. 1994 yılında Birleşik Krallık Warwick Üniversitesi’nde ise Kültürel Çalışmalar dalında yüksek lisans yapmıştır. Zaimağaoğlu, İstanbul’da yaşamakta ve birçok üniversitede sinema konusunda ders vermektedir.

– Polis devleti, yöneticilerin halka karşı hiçbir hukuk kuralıyla bağlı olmadığı yönetim biçimine denilmektedir. … Bu kurama göre hükümdar Devlet adına yetkilerini kullanırken yalnızca Tanrı’ya ve vicdanına karşı sorumluluk taşır. Hükümdarın emirlerini uygulayan memurlar da halka karşı hiçbir hukuk kuralıyla bağlı değildir.

– Görevden uzaklaştırma, idare tarafından yürütülen kamu hizmetinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen memur, asker, polis, üst kuruluşlarla yükseköğretim kurumu yöneticileri, öğretim elemanları ve diğer personel hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri disiplin veya ceza soruşturmasının herhangi bir bölümünde 3 ay süre ile alınabilir. Soruşturmayı yürütenler görevden uzaklaştırmayı teklif edebilir. Bu sürenin bitiminde tedbir kararının alınmasına ilişkin sebeplerin devam etmesi halinde tedbir her defasında 3 ay uzatılabilir.

– Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: 4 Kasım 1950 tarihinde İnsan Hakları Bildirisinde bulunan hakları topluca güvence altına almak için Avrupa Konseyi üyelerinin üzerinde anlaştıkları metindir.

– Kabahatler Madde 15: Bir fiille birden fazla kabahatin işlenmesi durumunda bu kabahatlere ilişkin tanımlarda sadece idarî para cezası öngörülmüşse, en ağır idarî para cezası verilir. Bu kabahatlerle ilgili olarak kanunda idarî para cezasından başka idarî yaptırımlar da öngörülmüşse bu yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verilir.

– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kurumun karar organıdır. Kurulun birinci ve ikinci başkanı da olmak üzere toplam 7 üyeden oluşmaktadır. Kurul başkanı aynı zamanda kurumun da başkanıdır. Kurul haftada en az 1 kere olmak üzere en az 5 üye bulunması şartıyla toplanmaktadır.

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmak isteyenlerde aşağıda belirtilen şartlar aranmaktadır.

a) Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.

b) Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak.

c) Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmamak.

ç) Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak.

Bu şartları karşılamaları durumunda Bakanlık tarafından kişilere çıkma izni ya da çıkma belgesi verilebilir.

– Kolluk personeli, mevzuatla verilen görevler dışındaki hizmetlerde görevlendirilemez. Yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde belirlenen kolluk personeli, amirlerinin mevzuata uygun emirlerini yerine getirir. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir şekilde yerine getirilmez. Kolluk personeline, savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez. Disiplin kararları, kanunda belirtilen istisnalar hariç, yargı denetimi dışında bırakılamaz. Görevine ilişkin suç işlediği iddia edilen kolluk görevlisi avukat tarafından temsil edilme, savunma ve adil yargılanma hakkına sahiptir.

– Doğum işlemlerinde Bildirimde bulunan anne-babanın kimlik kartı: Sağ olarak dünyaya gelenler çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye’ de 30 gün içinde nüfus müdürlüğüne, Yurt dışındaysa 60 gün içinde Dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.

– Uyuşmazlık Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda düzenlenen bir yüksek mahkemedir. 1945 yılında kurulan mahkemenin temel görevi, adli ve idari yargı organları arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmektir. Uyuşmazlık Mahkemesi, görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözmekle görevlidir.

– Kleptoman, çalma dürtüsüyle hırsızlık suçu işlediğinde, bu hastalığın bir sonucudur. … Başka bir ifadeyle; maddi değeri yüksek olmayan şeylerin konu olduğu hırsızlık suçunu işleyen fail, kleptomani hastalığının etkisiyle davranışı gerçekleştirmişse irade yeteneğinin olmadığı söylenebilir.

– Hakimin takdir yetkisi Yargıtay’ın denetimine tabidir. Hakim takdir yetkisi kullanırken somut olayın özelliklerini dikkate alarak objektif ve kanunun amacına uygun bir çözümleme getirmelidir. Hakime takdir yetkisi kural içi boşluk varsa söz konusu olur.

– Bilirkişiler, il adli yargı adalet komisyonları tarafından her yıl düzenlenen bir listede yer alan gerçek veya tüzel kişiler arasından seçilirler. Ancak kamu görevlileri, bağlı bulundukları kurumla ilgili davalarda bilirkişi olarak atanamazlar.

– Şikayetten vazgeçme, sanık tarafından kabul edilirse ceza davası hakkında ‘düşme kararı’ verilir. Ancak, sanık şikayetten vazgeçme beyanını kabul etmek zorunda değildir. Sanık ceza davasının düşmesi yerine, yargılamaya devam edilerek dava sonunda kendisi hakkında ‘beraat kararı’ verilmesini talep edebilir. TCK‘nın 73. maddesi gereği, şikayet hakkı olan kişi, fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden itibaren 6 ay içinde şikayet hakkını kullanmalıdır. TCK m.73’te düzenlenen hak düşürücü sürenin dolması halinde, suçun mağduru veya suçtan zarar gören olan kişinin şikayet hakkı sona erecektir.

– Geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların salt çoğunluğunu alamaması hâlinde seçim yenilenir ve kesin sonuçların ilânından sonra gelen 45 günü takip eden ilk Pazar günü sadece Cumhurbaşkanı seçimi yapılır.

– Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valilik iznine bağlıdır. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, komisyon kararı aranmaksızın, vali tarafından özel güvenlik izni verilebilir.

– Özel güvenlik komisyonu, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında özel güvenlik hizmetinin satın alınmak istendiği bölgede güvenliğin sağlanmasına karar vermek için toplanan ve bu konuda hazırladığı raporu valiliğe sunmakla yükümlü olan komisyondur. Özel güvenlik komisyonu, her ilde valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı ve sanayi odası başkanlığının temsilcilerinden oluşur.

– Zamanaşımı süresi belirlenirken önemli olan husus, asli cezanın idari para cezası olmasıdır. İdari para cezasında zamanaşımı yerine getirme zamanaşımı ve soruşturma zamanaşımı olarak ikiye ayrılmaktadır.

    100.000 Türk Lirası veya daha fazla para cezasını gerektiren kabahatlerde 5 yıl

    50.000 Türk Lirası veya daha fazla para cezasını gerektiren kabahatlerde 4 yıl

    50.000 Türk Lirasından az para cezasını gerektiren kabahatlerde 3 yıl

    Cezanın nispi para cezasını gerektirdiği kabahatlerde ise zamanaşımı 8 yıl

Yerine getirmede zamanaşımları şu şekildedir:

    50.000 Türk Lirası veya daha fazla para cezasına karar verilmesi halinde 7 yıl

    20.000 Türk Lirası veya daha fazla para cezasına karar verilmesi halinde 5 yıl

    10.000 Türk Lirası veya daha fazla para cezasına karar verilmesi halinde 4 yıl

    10.000 Türk Lirasından az para cezasına karar verilmesi halinde 3 yıl

    Mülkiyetin kamuya geçirilmesinde ise zamanaşımı süresi 10 yıl